מצודות על תהלים קלט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חקרתני" - חקרת מחשבות לבי ותדע אותם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנתה" - מלשון בינה

"לרעי" - ענין מחשבה כמו וברעיון לבו (קהלת ב

מצודת דוד

"בנתה" - תבין לרעיון לבבי מזמן רחוק ר"ל משעה שנבראתי

"שבתי וקומי" - מחשבות שבתי וקומי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ארחי" - דרכי

"ורבעי" - ענין רביצה והיא השכיבה לנוח כמו ותרבץ תחת בלעם (במדבר כג)תרגומו ורבעת וקרוב לו לא תרביע כלאים (ויקרא י"ט)

"זרית" - ענין סבוב והוא מלשון זר זהב (שמות כ"ה)

"הסכנתה" - ענין ההרגל כמו ההסכן הסכנתי (במדבר כג

מצודת דוד

"ארחי ורבעי" - דרכי ורבצי סבבת וגדרת להם חוק וגבול שלא יעבור

"הסכנתה" - ר"ל אתה יודעם כאדם המורגל בדבר שיודע כל בה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלה" - ענין דבור 

מצודת דוד

"כי אין מלה" - כאשר המלה עדיין איננה בלשוני ולא החילותי לדבר הן אתה ה' ידעת כל המלה טרם דברתיה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צרתני" - מלשון מצור וסבוב

"ותשת" - ענין שימה 

מצודת דוד

"אחור וקדם" - צרת עלי מסביב מאחור ומקדם לבל אברח ושמת עלי כפך להכות בי ר"ל אני תמיד בידך ואין לי מנוס והמשיל הדבר לאנשי חיל הצרים על עיר מסביב לבלי תת יוצא ומכים בהם כרצונם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פליאה" - מכוסה כמו והוא פלאי (שופטים יג)

"נשגבה" - חזקה

"אוכל" - מלשון יכולת 

מצודת דוד

"נשגבה" - דבר תחבולת ההצלה חזקה וקשה מאוד לא אוכל לדעתה

"פליאה דעת ממני" - מכוסה ממני ידיעת הצלה ממך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אנה" - להיכן

"מרוחך" - ענין כעס כמו אל תבהל ברוחך (קהלת ז

מצודת דוד

"אנה" - איה המקום אשר אלך להסתר מרוח כעסך ואנה אברח ממך והוא ענין מליצה והפלגה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אסק" - אעלה כמו והוסק דנייאל מן גובא (דנייאל ו)

"ואציעה" - מלשון מצע ומשכב

"הנך" - הנה אתה 

מצודת דוד

"אם אסק" - אם אעלה אל השמים הלא אתה שם ואם אעשה לי משכב בשאול מתחת לארץ הלא הנך גם שם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשא כנפי שחר" - אם אמרתי אשא כנפים לעוף חיש מהר בקצה הים כשחר הזה המבהיק ברגע אחת עד קצה העולם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תנחני" - ענין הנהגה 

מצודת דוד

"גם שם" - הלא גם באחרית הים ידך תנחני וימינך תאחזני להוליך אותי אחר חפצך ואם כן אברח מידך לידך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישופני" - ענין חשך כמו על הרי נשף (ירמיהו יג)

"בעדני" - נגדי 

מצודת דוד

"ואומר" - ואם אומר אך חשכת הלילה יחשיך בעדי ובו אסתר

"ולילה" - אבל הלילה האיר בעדני ותראני בלילה כמו ביום

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כחשכה כאורה" - שוים הם למולך זה כזה ואין הפרש ביניהם

"גם חושך" - כי גם החושך לא יחשיך דבר ממך ואליך יאיר הלילה כיום

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קנית" - יש קנין שאין שם מכירה כמו קונה שמים (בראשית יד)

"כליותי" - הם היועצות לאדם

"תסכני" - מלשון סכך וכסוי 

מצודת דוד

"תסוכני" - בעודי בבטן אמי במקום חושך סככת אותי בבשר ועור ואיך א"כ יחשיך ממך כל חושך

"קנית כליותי" - הלא כליותי קנוים המה לך כי אתה בראתם עם כי המה במקום היותר נסתר בגוף ואיך א"כ נסתר ממך כל דבר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נפליתי" - מלשון פלא ודבר מכוסה 

מצודת דוד

"נפלאים מעשיך" - מעשיך המה מכוסים ולא ידעתים אף כי נפשי היא משכלת ויודעת מאד דברים מושכלים עכ"ז פלאי מעשיך איננה יודעת

"על כי נוראות נפליתי" - על אשר עלילות נוראות נפליתי ר"ל פלאי יצירתי היתה בעלילות נוראות וגדולות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לא נכחד" - לא נעלם כמו לא נכחד מאדוני (שם מז)

"עצמי" - ענין עצמות הדבר ותכונתו כמו הגישו עצמותיכם (ישעיהו מא)

"עשיתי" - מלשון עשיה

"רוקמתי" - דימה יצירת הולד בבשר וגידים למעשה הרקמה שנעשה על פנים רבים ומהלכים מסתבכים 

מצודת דוד

"לא נכחד עצמי ממך" - לא נעלם ממך עצמות גופי ותכונתי בעוד אשר נעשיתי בסתר בבית הרחם ונרקמתי בתחתיות הארץ ר"ל במקום השפל במדור התחתון שבמעי אמי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גלמי" - ענין דבר שלא נגמרה מלאכתו ובדרז"ל גולמי כלי עץ (חולין כה) 

מצודת דוד

"ולו אחד בהם" - כי לפניו אחד הוא בכל אלה כי אין לפניו הפרש אם כבר נעשה אם שיהיה לאחר זמן הכל אחד

"ימים יוצרו" - אף כי יהיו בימים אשר יוצרו לאחר זמן

"גלמי" - בעוד הייתי גולם אחד בלא חתוך איברים ולא נשלמה עדיין צורתי הנה אז ראו אותה עיניך

"כולם יכתבו" - כל המקרים כולם ידועים לך כאלו כתובים לפניך בספר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יקרו" - מלשון יקר וחשוב

"רעיך" - מלשון רעיון ומחשבה

"עצמו" - ענין רבוי כמו עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו טו

מצודת דוד

"ולי מה יקרו" - מה מאוד יקרו לפני מחשבותיך ומה מאוד עצמו ורבו ראשי הדברים וכללותיהם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אספרם" - איך אספרם והמה רבים מחול הים ואף אם הייתי כל הימים ביקיצה מבלי שינה ואפילו בעודי בעולם אהיה אני עמך בשמים ולא אטרד בטרדות אנושית עכ"ז א"א לספרם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יומרוך" - ענין רוממות וכן את ה' האמרת (דברים כו)ובאה היו"ד במקום האל"ף וכן ובכבודם תתיימרו (ישעיהו סא)

"למזמה" - ענין דבר תועבה ומעשה רעה וכן זמה היא (ויקרא כ')

"נשוא" - ענין הרמה

"עריך" - שונאיך כמו ויהי ערך (שמואל א כ"א

מצודת דוד

"נשוא לשוא עריך" - אתה מנושא ומרומם בפי שונאיך למען עשות את השוא ואינם מרוממים אותך בעבור כבודך וכפל הדבר במ"ש כדרך המליצה

"אשר יומרוך למזימה" - הם מרוממים אותך למען עשות את הזמה ר"ל שאומרים הנה רם ה' ואין זה כבודו להשגיח בעולם השפל וכל עצם כוונת מחשבתם לעשות את הזמה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתקוטט" - אעשה עמהם מריבה וקטטה

"ובתקוממיך" - בהאנשים הרשעים האלה הקמים עליך להכחיש את ההשגחה

"משנאיך" - המשניאים מצותיך בעיני הבריות בדברי רשע כאלה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאויבים" - נחשבו בעיני כאלו היו אויבים ומבקשים רעתי אם כי לא עשו לי מאומה רע

"תכלית שנאה" - ר"ל סוף השנאה שאין למעלה הימנה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחנני" - ענין חקירה היא כצורף הבוחן כסף לחקור הטובה היא

"שרעפי" - ענין מחשבה כמו ברוב שרעפי בקרבי (לעיל צד) 

מצודת דוד

"ודע" - עד שתדע מחשבות לבבי

"בחנני וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונחני" - נהגני

"בדרך עולם" - המיתה נקרא כן כמו הנה אנכי הולך בדרך כל הארץ (מלכים א ב)וכמו כי הולך האדם אל בית עולמו (קהלת יא

מצודת דוד

"אם דרך עוצב בי" - אם המחשבות דורכים בדרך המרגיז ומעציב למקום

"ונחני" - ר"ל אם כן הוא נחני בדרך שכל בני עולם הולכים כי טוב לי המיתה משאחטא עוד