מצודות על תהלים קלח


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נגד אלהים" - הם השופטים והחכמים כמו עד האלהים יבא דבר שניהם (שמות כב)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ועל אמתך" - על שאתה מאמת אמרי הבטחתך לקבל שבים

"כי הגדלת על כל שמך אמרתך" - כי הנה כל שמות המקום ב"ה מורים על מרבית גדולתו והמורד במלך גדול הלא אחת דתו להמית ואין מועיל שום פיוס ולזה אמר כי אתה הגדלת על כל שם שיש לך המורה על הגדולה ומאשימים את החוטא מאוד הנה על כולם הגדלת אמרתך שהבטחת לקבל שבים ועם כי מלך גדול אתה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תרהיבני" - תחזקני לשום בנפשי עוז ואמצות להתחזק בעבודתך

מצודת ציון

"תרהיבני" - ענין התחזקות כמו ורהבם עמל ואון (לעיל צ)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי שמעו" - כאשר שמעו אמרי פיך שאתה מקבל שבים אז יודוך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי גדול וגו'" - וראוי אם כן לשיר בדרכיו

"וישירו" - לא ישירו שירי שחוק וחשק כ"א ישירו בדרכי ה' בהנהגת מדותיו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וגבוה" - עם כי מושבו בגבהי השמים מ"מ ממרחק ייסר את החוטאים

"כי רם ה'" - עם שהוא רם מאוד מ"מ יראה את השפל וישגיח בו להקימו

מצודת ציון

"יידע" - ייסר כמו ויודע בהם את אנשי סוכות (שופטים ח)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"על אף אויבי" - על כי בערה בהם אפם וחמתם לבלעני לזה תשלח עליהם מכת ידך ותושיע לי בימינך

"תחייני" - ר"ל תצילני מהצרה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מעשי ידיך" - הלא אני מעשה ידיך כי אתה המלכתני לזה אל תרף ידך ממני ואחוז בי

"יגמור בעדי" - כאשר החל להראות חסדי כן יגמור בעדי ר"ל ישלים חסדו עלי לעולם

מצודת ציון

"יגמור" - מלשון גמר והשלמה

"בעדי" - עלי

"תרף" - מלשון רפיון