מצודות על תהלים קמ


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאדם רע" - מיד אדם רע

"מאיש חמסים" - מאיש עושה חמסים

מצודת ציון

"חלצני" - ענין הוצאה ושליפה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יגורו" - יאספו עלי מלחמות

מצודת ציון

"יגורו" - ענין אסיפה כמו יגורהו בחרמו (חבקוק א)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חמת עכשוב" - ארס של עכשוב יש לעולם תחת שפתיהם ר"ל אין פוסקין מלדבר לה"ר

"שננו לשונם" - חדדו לשונם והכינו אותה לדבר לה"ר כמו נחש שמחדד לשונו כשבא לנשוך

מצודת ציון

"שננו" - חדדו

"חמת" - ארס כמו חמת זוחלי עפר (דברים ל"ב)

"עכשוב" - הוא מין פתן ונחש

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר חשבו" - חושבים מחשבות להיות רגלי נדחים מדחי אל דחי לברוח מפני שאול

מצודת ציון

"פעמי" - רגלי על שם שצועדים בהם כמו פעמי דלים (ישעיהו כו)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שתו לי סלה" - רצה לומר מבלי הפסק אף אם לא הצליחו בראשונה חזרו שוב לארוב

"פרשו רשת ליד מעגל" - במקום מעגלי ואשורי פרשו הרשת למען אפול בה וכמ"ש וראו את מקומו אשר תהיה רגלו וגו' (שמואל א כג)

"וחבלים" - גם חבלי הפח העשויים לסגור פי הפח גם אותם הטמינו לבל ארגיש כלל ור"ל מאוד מאוד הסתירו עצה ללכדני

"טמנו" - הטמינו עלי הרשת לבל אהיה נשמר ואלכד בה

מצודת ציון

"וחבלים" - מיתרי הפח

"ליד" - למקום

"מעגל" - שביל ומסלה כמו ינחני במעגלי צדק (לעיל כג)

"שתו" - שמו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אמרתי" - לזה אמרתי בתפלה הלא מעולם אתה אלי וחזקי האזינה גם עתה בקול תחנוני

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"סכותה" - מעולם סככת על ראשי בעת באו עלי בכלי נשק הם כלי זיין

מצודת ציון

"סכותה" - מלשון סכך וכסוי

"נשק" - בכלי נשק ועניינו בכלי זיין

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זממו אל תפק" - אל תוציא מחשבתו אל הפועל ועד עולם יהיו מחשבותיו מרוממים לבל יוכל להשיגם

"אל תתן" - לכן גם עתה אל תמלא תאות הרשע החפץ לראות ברעתי

מצודת ציון

"מאויי" - מלשון תאוה וחשק

"זממו" - מחשבתו כמו כאשר זמם (דברים יט)

"תפק" - ענין ההוצאה כמו ויפק רצון מה' (משלי ט)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עמל שפתימו" - השקר שמדברים עלי הוא וסיעתו השקר הזה יכסה אותם ר"ל מה שרוצים לעשות לי יבוא עליהם

"ראש מסבי" - ראש המסבבים ללכדני והוא דואג האדומי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ימוטו" - הגחלים יהיו מטים עצמם לנפול עליהם

"באש יפילם" - העמל שזכר הוא יפילם באש ובשוחות עמוקות לבל יוכלו קום

מצודת ציון

"ימוטו" - מלשון נטיה

"במהמורות" - כמו ובמהמורות ועניינו שוחות עמוקות ובדרז"ל בראשונה היו קוברין אותה במהמורות וגו' (ירושלמי מ"ק פ"ג)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רע" - הרע שהוא עושה הוא יצוד אותו עד שיהיה נדחף מרעה אל רעה

"איש לשון" - מהראוי שהאיש בעל לה"ר בל יהיה נכון בארץ על כנו ובסיסו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ידעתי" - הן ידעתי שסוף הדבר אשר יעשה ה' דין עני לנקום נקמתו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אך צדיקים" - הצדיקים לבד הם יודו לשמך והישרים ישבו לפניך להללך ולא כן הרשעים האלה כי ילכו לאבדון ולא יזכירו בשם ה'

מצודת ציון

"את פניך" - לפניך