מצודות על תהלים קיט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשרי תמימי דרך" - אשרי לההולכים בדרך תמים ומהו הדרך תמים ההולכים בתורת ה' כי אין זולתה דרך תמים 

מצודת ציון

"אשרי" - ענינו הלול ושבח

"תמימי" - מלשון תם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל לב ידרשוהו" - לדעת תוכן הדבר ואמתתו 

מצודת ציון

"נוצרי" - שומרי

"עדותיו" - הם המצות שהם לעדות על חדוש העולם כשבת ומועדים וכיוצא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף וגו'" - ר"ל אף אם לא פעלו עולה והיו בשב ואל תעשה לא היה די להם בזה כ"א עוד הלכו בדרכי התורה והמצוה לקיימם בקום ועשה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה" - הלא אתה ה' צויתה פקודיך ואין ראוי א"כ להקל בהם ראש ונכון הוא לשמור מאוד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחלי" - אבקש מה' שיהיו דרכי נכונים לשמור חוקיך ר"ל לסייע אותי מן השמים 

מצודת ציון

"אחלי" - ענין בקשה כמו אחלי אדוני לפני הנביא (מלכים ב ה)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - כשיהיו דרכי נכונים אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך כי מי שלא קיים המצות הוא בוש ונכלם כשרואה המצות ההם כתובים בתורה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בלמדי" - כשאלמוד משפטי צדקך אדע אז איך אודך ביושר לבב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד מאוד" - הוא הפוך כאילו אמר את חוקיך אשמור עד מאוד ר"ל מחשבתי לשמור מאוד חוקיך לכן אל תעזבני לבל יהיה לי שום מניעה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במה" - באיזה ענין יעשה את ארחו זכאי בעת ירגיל עצמו מנערותו לילך באורח מישור

"לשמור כדברך" - ר"ל לא יאמר אי אפשי בעבירה אבל יאמר אפשי בו אבל אשמור בדבר ה'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תשגני" - אל תשימני שוגה מלהבין מצותיך ר"ל תן בלבי בינה להבין על בוריה 

מצודת ציון

"תשגני" - מלשון שגגה ומשגה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בלבי צפנתי" - שמורים הם בלבי למען לא אחטא לך כי אם אשכח מה מהם אהיה נלכד בחטא בבלי דעת 

מצודת ציון

"צפנתי" - ענין הטמנה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברוך" - אומר אני ברוך אתה ה' על נתינת חוקיך ואשאל ממך שתלמדני אותם ר"ל תן בלבי בינה להבינם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשפתי" - כי משפטי התורה ספרתי בשפתי ללמדם לזולתי א"כ כשתלמדני אועיל גם לזולתי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדרך" - שמחתי בהיותי הולך בדרך עדותיך כמו השמח על רבוי הון

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואביטה" - אביט בכוונת הלב ולא מן השפה ולחוץ כ"א לקיים וללכת באורחותיך 

מצודת ציון

"אשיחה" - ענין דבור

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשתעשע" - בכל עת אני משתעשע בהם למען לא אשכח מה מהם 

מצודת ציון

"אשתעשע" - ענינו ההתעסקות בדבר מה לשמוח כמו ושעשע יונק (ישעיהו יא)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גמול" - ר"ל גמול חסד על עבדך שאחיה למען אשמור דבריך ולא בעבור הנאות עוה"ז

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גל עיני" - האיר עיני להבין מתורתך דברים נפלאים ומכוסים 

מצודת ציון

"גל" - מלשון גלוי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גר" - הלא אני בארץ כגר הזה שמעט זמן יושב במקום גרותו ושואף הוא אל מקום מולדתו כן שני חיי מעטים ושואף אני לשוב למקור נשמתי ולזה אל תסתר ממני פלאי מצותיך מלהבינם במעט ימי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גרסה" - נפשי נשברה מרוב תאותה בכל עת אל משפטיך 

מצודת ציון

"גרסה" - ענין שבירה כמו ויגרס בחצץ שני (איכה ג)

"לתאבה" - כמו לתאוה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גערת" - ר"ל כי ראיתי אשר מעולם גערת בזדים ארורים אשר הם שוגים ממצותיך בעבור זדון לבם אשר לא למדו ולזה אתאוה אל משפטיך ללמדם ולעשותם 

מצודת ציון

"השוגים" - מלשון שוגג ומשגה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גל" - העבר מעלי חרפה ובזיון כי שמרתי התורה ואינו בדין להתבזות למען יגדל כבוד התורה 

מצודת ציון

"גל" - גלגל וסבב

"ובוז" - בזיון

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם ישבו" - לא לבד באקראי ידברו בי כי גם ישבו דרך קבע אבל אני לא אדבר בם כ"א אשיח בחוקיך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם עדותיך" - לא לבד אשיח בהם דרך עראי כי גם שעשועי המה בכל עת ויחשבו לאנשי עצתי לדבר בהם בתמידות כאדם עם יועציו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבקה" - שחה נפשי ודבקה עד לעפר ואשאל ממך חייני מהצרה כדברך עלי ע"י נתן הנביא

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותענני" - ענית לי על שאלתי

"למדני" - לכן אשאל גם זאת אשר תלמדני חכמת התורה וענני גם עתה למלא משאלותי

"דרכי" - ענייני הייתי מספר לפניך לשאול לך עצה עליהם כמ"ש וישאל דוד בה' (שמואל ב ה)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשיחה" - ואדבר עוד לזולתי ללמד בדברים הנפלאים והמכוסים שבהם

"דרך פקודיך" - ר"ל מסתרי המצות ועיקרם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קימני כדברך" - קיימני בחיים כדברך ע"י נתן הנביא

"דלפה" - מרוב תוגה נמס נפשי עד שנוטפת טיפין טיפין והוא ענין מליצה והפלגה 

מצודת ציון

"דלפה" - ענין הטפה כמו דלף טורד (משלי כז)

"מתוגה" - מלשון יגון

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותורתך חנני" - ללכת בדרך תורתך

"הסר ממני" - לבל אתאוה ללכת בה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שויתי" - שמתי דברי משפטיך לנגד עיני ללכת בהם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבקתי" - על כי דבקתי בעדותיך לכן אתה ה' אל תביאני לידי בושה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארוץ" - ר"ל בזריזות רב אעשה מצותיך כי ידעתי אשר בעבורם תרחיב לבי בתענוגי עוה"ב 

מצודת ציון

"ארוץ" - מלשון ריצה ורדיפה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואצרנה עקב" - אשמרנה עד סוף ימי מבלי הפסק 

מצודת ציון

"הורני" - ענין למוד כמו את מי יורה דעה (ישעיהו כח)

"עקב" - ענין סוף ואחרית ע"ש שהעקב הוא סוף הגוף ובעבור זה יקרא גם השכר בלשון עקב כמ"ש והיה עקב תשמעון (דברים ז)כי השכר הוא סוף המעשה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבינני" - דרכי התורה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בו חפצתי" - והבא לטהר מסייעין לו

"הדריכני" - ר"ל מן השמים יסייעו לי לדרוך בנתיב מצותיך 

מצודת ציון

"בנתיב" - ענין שביל ומסילה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הט לבי" - תן בלבי להיות נוטה אל התורה ולא אל אהבת אסיפת הממון 

מצודת ציון

"בצע" - אהבת הממון כמו שונאי בצע (שמות יח)

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדרכך חייני" - החיה את נפשי בהסתכלות דרכיך לחמוד עליהם

"העבר עיני" - מנע עיני מלראות דבר שוא ואיסור כי פן אחמוד בה ואכשל

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקם" - תקיים לעבדך הבטחת אמרתך אשר הוא מבוא ליראתך כי על ידי ההשקטה אוכל לירא את ה'

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חרפתי" - חרפת העון אשר אפחד ממנו העבר נא ומחול עליו כי הלא טובים משפטיך לעשות חסד עם המשפט 

מצודת ציון

"יגורתי" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כ"ב)

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה תאבתי" - אני מתאוה לעשות פקודיך ואם לא עשיתי כולם עכ"ז חייני כפי צדקתך אשר תצרף מחשבה טובה למעשה

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בטחתי בדבריך" - אשר הבטחתני שלא יוכל לי ולכן אדבר ולא אירא

"ואענה" - אשיב למחרפי דבר ר"ל דברי חרוף כאשר דבר אלי

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי למשפטיך יחלתי" - כי אני מייחל ומקוה לעשות משפטיך ולזה אין מהראוי להיות נכשל בהם

"ואל תצל" - ואל תסיר מפי דבר אמת ועד מאוד לא תסיר ר"ל כלל וכלל לא אהיה נוטה מדבר הוראת אמת במשפטי התורה 

מצודת ציון

"תצל" - ענין הסרה וכן אשר הציל אלהים מאבינו (בראשית לא)

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשמרה" - תן בלבי לשמור

"לעולם ועד" - כל ימי היותי על האדמה

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי פקודיך דרשתי" - ומהראוי שתאיר עיני בהם

"ברחבה" - במקום רחב ר"ל לא אכשל בדבר משפטי התורה כההולך במקום רחב שאינו נוח להכשל

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אבוש" - כי יהיו דברי צודקים אין בהם נפתל

"נגד מלכים" - הם חכמי התורה

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשתעשע" - אהיה משתעשע במצותיך אשר אהבתי אותם ר"ל בעבור גודל האהבה אשתעשע עמהם בכל עת

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשיחה" - אדבר ואלמד בהם

"ואשא כפי" - ארים ידי אל מצותיך לקחתם אלי ולעשותם על אשר אהבתי אותם

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זכר דבר" - זכור לעבדך את הדבר וחוזר ומפרש לומר על אשר יחלתני ר"ל הדבר שהבטחת לי להיות אני מייחל ומקוה לה

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אמרתך" - אשר אמרת להושיעני היא תחיה את רוחי ולא אוסיף עצב

"זאת" - ההבטחה ההיא מנחמת אותי בעת עניי

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הליצוני" - עם כי הזדים מתלוצצים בי עד מאד בעבור עסקי בתורה תמיד עכ"ז מתורתך לא נטיתי ולא אחוש להם 

מצודת ציון

"הליצוני" - מלשון לץ

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתנחם" - בזה אתנחם על דאגת הלצת הזדים כי ידעתי שיקבלו גמולם

"משפטיך" - הנעשים מעולם באנשי רשע

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זלעפה" - עם כי אחזתני רעד מאנשי רשע העוזבים את התורה כי כולם קמו עלי 

מצודת ציון

"זלעפה" - ענין בעתה ורעדה כמו ורוח זלעפות (לעיל יא)

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זמרות" - מ"מ בכל המקומות שהייתי גר שם היו נחשבים לי חוקיך כשיר וזמר ר"ל למדתי בשמחת הלב וכדרך המזמר

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זכרתי בלילה" - עת היות המחשבות פנויות זכרתי שמך המורה על הממשלה ולכן בטחתי בו ואשמרה תורתך ולא הייתי פונה לטרדת ההצלה מן אנשי הרשע

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זאת" - ר"ל הגדולה הזאת שאני עתה בה היא באה לי על אשר שמרתי פקודיך

פסוק נז

לפירוש "פסוק נז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חלקי ה'" - אמרתי לכל ה' הוא חלקי ובו אני מאמין והוא מושיעי למען גם כל השומע ישמור דבריך

פסוק נט

לפירוש "פסוק נט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חשבתי דרכי" - כאשר אחשב איזה דרך אלך אשיבה רגלי אל דרך עדותיך

פסוק ס

לפירוש "פסוק ס" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חשתי" - במהירות רב ולא בהעכבה אלך לשמור מצותיך 

מצודת ציון

"חשתי" - ענין מהירות כמו ימהר יחישה מעשהו (ישעיהו ה')

"התמהמהתי" - ענין התעכבות כמו אם יתמהמה חכה לו (חבקוק ב)

פסוק סא

לפירוש "פסוק סא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חבלי רשעים" - חבורות רשעים שללו אותי ועם כל הצער הזה לא שכחתי תורתך 

מצודת ציון

"חבלי" - ענין סיעה וחבורה כמו חבל נביאים (שמואל א י')

"עודני" - ענין ביזה ושלל כמו בבקר יאכל עד (בראשית מט)

פסוק סב

לפירוש "פסוק סב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על משפטי צדקך" - על משפט הצדק שעשית ברשעים שונאי נפשי

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חבר אני" - אוהב וריע לכל היראים ממך

פסוק סד

לפירוש "פסוק סד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חקיך למדני" - ר"ל מכל החסדים עשה עמדי החסד הזה אשר תלמדני חוקיך

פסוק סה

לפירוש "פסוק סה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' כדברך" - אתה ה' הלא עשית כדברך שהבטחת לי ולא נפל דבר ארצה

"טוב" - מעולם עשית טוב עם עבדך

פסוק סו

לפירוש "פסוק סו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי במצותיך האמנתי" - אני מאמין במצותיך שאתה צויתם ולזה תאב אני לדעת טוב טעמם

"טוב טעם" - הטוב אשר בטעמי התורה והדעת אשר בהם למדני ר"ל כמו שהטבת לעשות לי בדבר ישועה ורחמים כן עשה לי גם את זאת

פסוק סח

לפירוש "פסוק סח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומטיב" - להמבקש את הטובה

"למדני" - ר"ל ואת זה אני מבקש למדני חוקיך לדעת מסתרי התורה

"טוב אתה" - גם בלא בקשה על הטובה

פסוק סט

לפירוש "פסוק סט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טפלו" - הזדים חברו עלי שקר ר"ל תלו בי דבר שקר לומר שאין תוכי כברי ומעשי המה בשקר אבל לא כן הוא כי אני בכל לב אשמור פקודיך וכברי כן תוכי 

מצודת ציון

"טפלו" - ענין חבור כמו ותטפול על עוני (איוב יד)

פסוק ע

לפירוש "פסוק ע" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טפש" - לבם נעשה שמן כחלב כי ישעשעו בתענוגות הזמן אבל אני תורתך היא שעשעתי המתשת עוד את הכח 

מצודת ציון

"טפש" - ענין שומן כי השמן לב העם הזה (ישעיהו ו)תרגומו טפש לבא ומזה קראו לכסיל טפש

פסוק עא

לפירוש "פסוק עא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טוב לי" - טובה היא בעיני אשר הייתי מענה עצמי בלמוד התורה המתשת כח למען אלמד תוכן עומק חוקיך כי הרעה הזאת הטבה היא

פסוק עב

לפירוש "פסוק עב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טוב לי" - התורה טובה בעיני מאלפי וגו' וכאומר אם רבים ירבו עמל ומענים נפשם לקנות הון כ"ש שיש לענות הנפש בעבור קנין התורה

פסוק עג

לפירוש "פסוק עג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכוננוני" - ר"ל עשו אותי כלי מוכן לקבל הבינה לכן הבינני ואלמד

פסוק עד

לפירוש "פסוק עד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יראוני" - בהגדולה שאני עומד בה וישמחו גם המה כי בא עלי על אשר יחלתי לדבריך והלא גם המה מן המיחלים לה' ומעותדים לגדולה 

מצודת ציון

"יחלתי" - קויתי

פסוק עה

לפירוש "פסוק עה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צדק משפטיך" - המשפטים שעשית בי בצדק המה

"ואמונה" - ובאמונה ענית אותי בעינוי נפש

פסוק עו

לפירוש "פסוק עו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהי נא" - עתה יהי חסדך עלי לנחמני כאשר אמרת על עבדך בידי נתן הנביא

פסוק עז

לפירוש "פסוק עז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי תורתך שעשועי" - וראוי אני לרחמים

פסוק עט

לפירוש "פסוק עט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישובו לי" - כאשר יבושו הזדים וילכו להם ישובו אלי יראיך אשר סרו ממני בעת באו הזדים לקנטר

פסוק פ

לפירוש "פסוק פ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען לא אבוש" - כאשר יפקוד אל היודע תעלומות

"תמים" - בכונה הגונה לשמה

פסוק פא

לפירוש "פסוק פא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלתה" - נפשי מתאוה לתשועתך כי אקוה לדברך שהבטחת על הישועה 

מצודת ציון

"כלתה" - ענין תאוה וחשק כמו נכספה וגם כלתה נפשי (לעיל פד)

פסוק פב

לפירוש "פסוק פב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאמר" - כי אומר אני מתי תנחם אותי

"כלו עיני" - עיני צופים והנם כלים על איחור אמרת הבטחתך 

מצודת ציון

"כלו עיני" - המתאוה לדבר מה ומתאחר לבוא נקרא בלשון המקרא כליון עינים כמו ועיניך רואות וכלות וגו' (דברים כח)

פסוק פג

לפירוש "פסוק פג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הייתי" - עם כי הייתי כחוש ותש כח כנאד התלוי בעשן ומתייבש בו עכ"ז לא שכחתי חוקיך 

מצודת ציון

"כנאד" - שם כלי ישימו בו היין

"בקיטור" - ענין עשן והבל כמו כקיטור הכבשן (בראשית יט)

פסוק פד

לפירוש "פסוק פד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמה" - ר"ל וכי מרובים המה ומתי א"כ תעשה ברודפי משפט כי פן אמות ולא אראה הנקמה

פסוק פה

לפירוש "פסוק פה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר לא כתורתך" - כי התורה אמרה ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י"ט)

"כרו לי" - הזדים חפרו עלי בורות שאפול בהם ר"ל יעצו עלי מחשבות רעות 

מצודת ציון

"כרו" - חפרו

"שיחות" - בורות כמו כרו לפני שיחה (לעיל נו)

פסוק פו

לפירוש "פסוק פו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל מצותך אמונה" - כל המצות הלא המה לעשות אמונה לשם המצוה והם רדפוני לשקר בי ר"ל אף שהמה אומרים שאני איש עון ופשע רב אין עצם כוונתם בעבור מצות ה' לבער הרע כ"א לשקר בי ולכן עזרני להתגבר עוד עליהם

פסוק פז

לפירוש "פסוק פז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני לא עזבתי פקודיך" - ר"ל עם כי פעמים רבות הייתי קרוב למות בידם ודמם היה לפעמים מסור בידי עכ"ז לא עזבתי פקודיך ומנעתי לשלוח יד בהם

"כמעט" - כשיעור זמן מועט היה לכלות אותי בארץ ר"ל מאד היה הדבר קרוב

פסוק פח

לפירוש "פסוק פח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשמרה וגו'" - ולא בעבור הנאת עוה"ז

"כחסדך" - אף אם אין בי זכות

פסוק פט

לפירוש "פסוק פט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעולם ה'" - אתה ה' עד עולם נצב דברך בשמים ר"ל אף אם מערכת השמים וכסיליהם יורו להרע או להיטיב הנה גזרת דברך עומדת בשמים ומבטל הוראתם