מצודות על תהלים קו מג


מצודת דוד

"פעמים וגו'" - ע"י השופטים וכמ"ש והיה ה' עם השופט וגו' (שופטים ב)

"ימרו" - במות השופט מרו המה בה' בעצתם הרעה וכמ"ש והיה במות השופט ישובו והשחיתו

"וימכו בעונם" - בעבור עונם נעשו שפלים ועניים

מצודת ציון

"ימרו" - מרדו וסרבו

"וימכו" - ענין דלות ושפלות כמו ואם מך הוא (ויקרא כז)