מצודות על תהלים קו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי טוב" - כי הוא טוב ומאתו לא תצא רעה כי עד עולם עושה חסד

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי ימלל" - מי יוכל לספר כל גבורות ה' ומי יוכל להשמיע כל תהלתו 

מצודת ציון

"ימלל" - מלשון מלה ודבור

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשרי שומרי משפט" - אשרי לאלה השומרים משפטי התורה ועושים צדקה בכל עת כי זה יחשב להלול אל המקום כי הרודף אחר התורה יורה בזה גדולת הנותן את התורה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זכרני" - התפלל דוד על עצמו ואמר זכור גם אותי כשתהיה מרוצה לעמך ופקדני לטובה בעת בוא ישועתך 

מצודת ציון

"פקדני" - ענין השגחה וזכרון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להתהלל" - להשתבח עם ישראל נחלתך לומר ראו כי בנו בחר ה' ואפס בלעדינו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חטאנו עם אבותינו" - כמו שאבותינו חטאו כן אנחנו חטאנו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא השכילו" - לא נתנו לב להשכיל הנפלאות שעשית במצרים

"בים סוף" - עודם בים מרו בה' ואמרו כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר וירדפו אחרינו

"במצרים" - בצאתם ממצרים 

מצודת ציון

"וימרו" - מרדו וסרבו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען שמו" - שלא יחולל כי פן יאמרו מבלתי יכולת וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתהומות" - בעומק הים הוליכם בחרבה כבמקום מדבר מבלי מים 

מצודת ציון

"ויחרב" - ענין יובש

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויושיעם" - בזה הושיעם מיד מצרים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמינו" - אז האמינו בדבר ה' ושוררו שירת הים כאשר ראו את מצרים מת על שפת הים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא חכו" - לא המתינו עד ישמעו עצת ה' מה היא כאשר באמת המתיק להם המים

"מהרו" - בזמן מועט שכחו מעשה ה' והתלוננו במרה על מרירת המים 

מצודת ציון

"חכו" - ענין המתנה כמו לכן חכו לי (צפניה ג)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתאוו תאוה" - זהו מה שאמרו מי יאכילנו בשר

"וינסו" - אם יוכל למלאות שאלתם 

מצודת ציון

"בישימון" - במדבר שממה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלח רזון" - לא נעשו שמנים מאכילת השליו כי אדרבה נעשו עוד רזים וכחושים והוא משל על הפורענות הבאה עליהם בעבור זה

"ויתן וגו'" - הוריד להם השליו 

מצודת ציון

"רזון" - מלשון רזות וכחשות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקנאו" - הכעיסו למשה במחנה בפרסום רב והם קרח ועדתו שקנאו למשה ולאהרן 

מצודת ציון

"ויקנאו" - ענין כעס כמו הם קנאוני (דברים לב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעדתם" - הם הר"נ איש מקריבי הקטורת

"להבה וגו'" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"תלהט" - ענין להבה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחורב" - במקום אשר קבלו התורה 

מצודת ציון

"למסכה" - דבר הניתך ממתכת כמו אלהי מסכה (שמות לד)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כבודם" - כבוד המקום אלא שכינה הכתוב

"אוכל עשב" - הזכירו בגנותו שמלכלך העשב ברירו ואוכלו

"וימירו" - חלפו כבוד המקום בתבנית שור 

מצודת ציון

"וימירו" - מלשון תמורה וחלוף

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לולי משה" - אם לא היה משה עומד בפרץ וגו' ואחז במשל כעומד במקום פרצת הגדר לבלי תת לבוא דרך בה ור"ל בתפלתו בטל החמה ולולי הוא היה משמידם

"ויאמר" - חשב ה' להשמידם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדברו" - שהבטיח לרשת אותם

"וימאסו" - ע"י תלונות המרגלים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא שמעו" - לא האמינו בקול דברו 

מצודת ציון

"וירגנו" - ענין תלונה ותרעומות כמו דברי נרגן (משלי יח)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישא ידו" - נשא ידו בשבועה עליהם להפיל וגו'

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בארצות" - ר"ל בארצות הגוים

"ולהפיל וגו'" - כי אז נגזר עליהם הגלות והוקבע בכיה לדורות 

מצודת ציון

"ולזרותם" - לפזרם כמו תזרם לרוח (יחזקאל ה')

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצמדו" - חברו עצמם לבעל פעור ואכלו זבחי עובדי עכו"ם שהוא דבר שאין בה חיות כמת 

מצודת ציון

"ויצמדו" - ענין דבוק וחבור כמו צמיד פתיל (במדבר יט)

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותפרץ בם מגפה" - נתחזקה בהם כי רבים מתו 

מצודת ציון

"ותפרץ" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית לח)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמוד" - קם מתוך העדה ועשה דין ומשפט בזמרי ועי"ז נעצרה המגפה 

מצודת ציון

"ויפלל" - ענין דין ומשפט כמו ונתן בפלילים (שמות כא)

"ותעצר" - ענין מניעה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותחשב" - המשפט הזה נחשבה לו לזכות ולצדקה להיות שמור עד עולם כי בעבור זה נתכהן כמ"ש והיתה וגו' כהונת עולם (שם כח)

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקציפו" - אח"ז הכעיסו את ה' במי מריבה ובעבורם נעשה רעה למשה למות במדבר 

מצודת ציון

"ויקציפו" - מלשון קצף

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבטא" - ודבר משה בשפתיו לקרותם ממרים ואמר שמעו נא המורים (שם כח) ועי"ז נענש

"כי המרו" - כי ישראל מרו בדבר ה' 

מצודת ציון

"המרו" - מרדו וסרבו

"רוחו" - ענין דבור כמו וברוח שפתיו (ישעיהו יא)

"ויבטא" - ענין אמירה כמו לבטא בשפתים (ויקרא ה)

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא השמידו" - בבואם לארץ לא השמידו את העמים אשר צוה ה' להשמידם

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתערבו" - מלשון תערובות

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהיו" - האומות ההם היו להם למוקש כי הם הכשילום בהסתת עבודת העצבים 

מצודת ציון

"עצביהם" - כן יקראו הגלולים כי מעציב לב עובדיו צועקים אליו ואינם נענים

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשדים" - אשר היו עובדים להם

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותחנף הארץ" - הארץ תתחייב ותרשיע עבור רוב הדמים הנשפך בה לעבודת כוכבים ומזלות 

מצודת ציון

"ותחנף" - תתחייב ותרשיע כן תרגומו וכן יחניף את הארץ (במדבר לב)

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזנו" - סרו מה' ברוע מעלליהם 

מצודת ציון

"ויזנו" - ענין הסרה ועש"ז תקרא המנאפת זונה כי סרתה מדרכי הצניעות

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתעב" - מלשון תועבה

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתנם ביד גוים" - בימי השופטים

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכנעו" - היו נכנעים תחת ידי אויביהם 

מצודת ציון

"ויחלצום" - מלשון לחץ ודחק

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פעמים וגו'" - ע"י השופטים וכמ"ש והיה ה' עם השופט וגו' (שופטים ב)

"ימרו" - במות השופט מרו המה בה' בעצתם הרעה וכמ"ש והיה במות השופט ישובו והשחיתו

"וימכו בעונם" - בעבור עונם נעשו שפלים ועניים 

מצודת ציון

"ימרו" - מרדו וסרבו

"וימכו" - ענין דלות ושפלות כמו ואם מך הוא (ויקרא כז)

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירא" - ראה בצרתם בעת שמעו את תפלתם

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וינחם" - על הרעה

"כרוב חסדיו" - ולא כפי מעשיהם

"בריתו" - אשר כרת עם אבותינו ואמר ואף גם זאת בהיותם וגו' לכלותם להפר בריתי (ויקרא כו)

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לרחמים" - להיות שוביהם מרחמים עליהם לבל יכבידו עולם 

מצודת ציון

"שוביהם" - מלשון שביה

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להשתבח" - לשבח את עצמינו בתהלתך כי לפי רוב התהלה שבך כן ירבה שבחינו אשר בחרת בנו

"הושיענו" - ר"ל כמו שנתת אותנו לרחמים בחסדך הגדול כן תושיענו מן הגולה וקבצנו מן הגוים אל ארצנו להודות שמה לשם קדשך

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמר כל העם" - ר"ל כל העם אשר לא ידעו לברך יענו ויאמרו אמן ר"ל אמת הדבר שהוא ברוך ולזה הללו את יה כאומרים אם אנו לא נדע איך להלל אתם היודעים הללו יה

"ברוך וגו'" - ר"ל נאמר בהודאה ברוך ה' וגו'

"מן העולם" - מהתחלת העולם עד סוף העולם