מצודות על תהלים פד ז

<< מצודות על תהלים • פרק פד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"עוברי" - להיות עולה ברגל עם העוברים דרך עמק הבכא שגדלים שם החוחים וכן ממול בכאים (שמואל ב ה)

"מעין ישיתוהו" - בעבורם ישים שם ה' מעיינות מים למען ימצאו לשתות

"יעטה מורה" - המורה להם את הדרך אשר ילכו בה יהיה עטוי ומעוטף בברכות כי כל ההולכים יברכוהו כי על מבועי מים ינהלם

מצודת ציון

"יעטה" - ענין עטיפה ולבישה כמו כבגד יעטה (לקמן קט)

"מורה" - מלשון הוראה ולמוד יהיה בדבר שיהיה