מצודות על תהלים פד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הגתית" - כלי נגון הבא מגת

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה ידידות" - מה מאוד אהובות וחביבות משכנותיך 

מצודת ציון

"ידידות" - אהובות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נכספה" - בגולה יאמרו נפשי מתאוית לבוא לחצרות ה' ולבי ובשרי יתאוו לרנן בה אל ה' 

מצודת ציון

"נכספה" - ענין תאוה כמו נכסוף נכספתה (בראשית ל"א)

"כלתה" - אף הוא ענין תאוה וחשק כמו כלתה לתשועתך נפשי (לקמן קי"ט)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את מזבחותיך" - עם מזבחותיך ר"ל על המזבחות

"גם צפור" - יתאונן על חרבנה ואומר שגם צפור מצאה בית במקום המזבח ודרור מצאה בה לעצמה קן אשר שתה שם אפרוחיה 

מצודת ציון

"ודרור" - שם עוף מה

"קן" - כן נקרא מדור העוף כמו כי יקרא קן צפור (דברים כ"ב)

"שתה" - שמה

"אפרוחיה" - בניה הקטנים כמו אפרוחים או ביצים (שם)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשרי יושבי" - אשרי לזה שיחיה בבניינה ויהיה מיושבי ביתך ויהללוך עוד שם עד עולם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוז לו בך" - המשים עוזו ומבטחו בך

"מסילות בלבבם" - בכל עת חושבים בלבבם המסילות העולות לבית ה' 

מצודת ציון

"מסילות" - מלשון מסילה ושביל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוברי" - להיות עולה ברגל עם העוברים דרך עמק הבכא שגדלים שם החוחים וכן ממול בכאים (שמואל ב ה)

"מעין ישיתוהו" - בעבורם ישים שם ה' מעיינות מים למען ימצאו לשתות

"יעטה מורה" - המורה להם את הדרך אשר ילכו בה יהיה עטוי ומעוטף בברכות כי כל ההולכים יברכוהו כי על מבועי מים ינהלם 

מצודת ציון

"יעטה" - ענין עטיפה ולבישה כמו כבגד יעטה (לקמן קט)

"מורה" - מלשון הוראה ולמוד יהיה בדבר שיהיה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגננו" - בה"מ שהוא לנו למגן ולמחסה ראה אותו וזכור בו

"והבט" - שא פני דוד משיחך ולמענו עשה שלא יהיה בחנם טרחתו על בה"מ

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי טוב וגו'" - לזה אני מתאוה לראות בבניינה כי יותר טוב לי לשבת בחצריך יום א' מלשבת אלף שנים בארץ העמים ואם יהיה בשלוה

"בחרתי" - יותר אבחר לחסות בסף השער של בית ה' מלדור דירה שלימה בבית העכו"ם 

מצודת ציון

"הסתופף" - מלשון סף ומזוזה

"מדור" - מלשון דירה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שמש" - כי מעולם תאיר לנו כשמש ותגן עלינו לזה מובטח אני כי עוד יתן לנו חן וכבוד ולא ימנע את הטוב מלתתו לההולכים בדרך תמים