מצודות על שופטים יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארבעים שנה" - המה התחילו קודם שעמד שמשון ונכללו בימיו ובתחילת ימי עלי הכהן

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשתו עקרה" - ולתוספת ביאור אמר ולא ילדה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והרית" - תהיה הרה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל טמא" - כי אם חולין בטהרה ורבותינו זכרונם לברכה אמרו (סוטה ט ב) טמא רצה לומר דברים האסורים לנזיר

"ועתה" - מעתה שמרי עצמך ואל תשתי וגו' 

מצודת ציון

"יין ושכר" - רצה לומר יין חדש ויין ישן

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא יחל להושיע" - רצה לומר תשועתו תהיה התחלה ובלא גמר וכן היה כי עם שפעמים הרבה הכה בפלשתים מכל מקום מיד השיב ימינו אחור ולא נלחם עוד בכדי לנצחם מה שאין כן שאר השופטים כאשר התחילו להכות בהע"ג לא השיבו ידם עד אשר עשו כאשר תמצא ידם

"כי הנך הרה" - רצה לומר בעבור זה תהיה נשמרת מאלה הדברים כי הנך תהיה הרה ותלדי בן ותער לא יעלה על ראשו להסיר שערו כי מעת צאתו מן הבטן יהיה נזיר לשם ה' ולזאת גם בעת ההריון תהיה נשמרת מהדברים האסורים לנזיר 

מצודת ציון

"ומורה" - הוא התער על שם שמשליך את השער והוא מלשון (שמות טו ד)ירה בים וכן נאמר בשמואל (א א יא) ומורה לא יעלה

"נזיר" - ענין הפרשה כמו (ישעיהו א ד)נזורו אחור על שם שפירש עצמו מתענוגי העולם

"יחל" - יתחיל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אי מזה" - מאי זה מקום הוא כי את שמו לא הגיד לי כאשר שאלתיו ולזה לא שאלתי למקומו הואיל ואינו מגיד

"נורא מאד" - צורת פניו הוא נורא ומאויים כמראה המלאך

"איש האלהים" - חשבה שנביא היה 

מצודת ציון

"לאישה" - לבעלה

"אי מזה" - איה המקום אשר יאמר עליו מזה הוא וכן (בראשית טז ח)אי מזה באת

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הנך" - הנה את

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היולד" - אשר יולד

"מה נעשה" - כי אולי מהצורך לעשות עמו דבר נוסף על שאר נזירות על היותו מן הבטן

"אשר שלחת" - להנבאות לאשתי 

מצודת ציון

"ויעתר" - ענין הרבות תפלה וכן (בראשית כה כא)ויעתר יצחק

"בי" - ענין בקשה

"ויורנו" - וילמדנו כמו (מיכה ד ב)ויורנו מדרכיו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקול מנוח" - רצה לומר למלאות שאלתו עם שלא הוצרך שהרי לא הוסיף דבר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום" - רצה לומר ביום הידוע אשר אמרתי לך מאז

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האתה" - בה"א השאלה

"אחרי אשתו" - כי היא לבדה ידעה המקום אשר נראה בו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עתה יבא דבריך" - רצה לומר עד הנה הייתי כמסתפק אם יתקיימו דבריך אבל עתה הואיל ובאת שנית על ידי תפלתי נראה אם כן שדבר ה' הוא ובודאי יבוא דבריך לזאת אשאלך והודיעני מה יהיה משפט הנער איך להתנהג עמו ומה המעשה אשר אעשה לו 

מצודת ציון

"משפט" - הנהגה וכן (שמואל א כז יא) וכה משפטו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מכל אשר אמרתי וגו'" - רצה לומר אין משפט הנער להוסיף עליו על שאר נזירות רק ההוספה היא אשר גם האשה אמו תשמר מכל אשר אמרתי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל אשר" - אין לעשות עוד רק תשמור כל אשר צויתיה

"מכל וגו'" - רצה לומר וזהו שאמרתי מכל וגו' 

מצודת ציון

"מגפן היין" - לפי שיש גפן שדה כמו שכתוב (מלכים ב ד לט)וימצא גפן שדה לזה אמר מגפן היין

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נעצרה" - נעכבה כמו (מלכים א יח מד)ואל יעצרכה הגשם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא ידע" - כי אם ידע בודאי לא היה דעתו להאכיל למלאך ולא היה אם כן מהצורך לומר לו לא אוכל בלחמך

"אם תעצרני" - אף אם תעצרני לא אוכל ורצה לומר אם כוונתך לעצרני לעשות גדי העזים למאכלי הנה לא אוכל ואם כונתך לעצרני עד שתעשה עולה הלא לה' תעלנה' ומה לעצור אותי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יבא דברך" - כאשר יתקיימו דבריך נעשה לך כבוד לזה הודיענו מה שמך לדעת את מי נכבד כי פן לא נכירך אז 

מצודת ציון

"מי שמך" - כמו (בראשית לב כח) מה שמך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למה זה וגו'" - רצה לומר אין רצוני בכבוד ואם כן למה זה תשאל

"והוא פלאי" - ועוד שהוא מכוסה ונעלם ואין לגלותו 

מצודת ציון

"פלאי" - מכוסה ונעלם כמו (דברים יז ח)כי יפלא

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רואים" - מסתכלים במעשיו

"ומפלא לעשות" - המלאך עשה פלאים להוציא האש מן הצור

"לה'" - להיות עולה לה'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השמימה" - למעלה לצד השמים

"רואים" - כשעלה בהלהב 

מצודת ציון

"הלהב" - שלהבת

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - כשראה כל זאת הבין מנוח שמלאך היה

"ולא יסף עוד" - משעלה בהלהב לא היה עוד נראה להם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלהים" - מלאך אלהים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא לקח" - לא היה מקבלם ברצון לשהאש תאכלם ולא היה מראה לנו את כל אלה הנפלאות שעשה המלאך להוציא האש

"וכעת" - רצה לומר ואם היא כאותו העת שאמרת רצה לומר עת מיתה לא היה אם כן משמיענו הבשורה ההיא כי איך תתקיים אם נמות מהרה 

מצודת ציון

"לו" - אם כמו (לעיל ח יט) לו החייתם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בין צרעה" - מחנה דן היתה עומדת בין צרעה וגו' (והם אלו שהיו בנחלת יהודה)

"ותחל רוח ה' לפעמו" - רוח גבורה מה' התחילה להוליכו במחנה דן להראות בה גבורות ונפלאות 

מצודת ציון

"ותחל" - מלשון התחלה

"לפעמו" - ענין צעדה והלוך כמו (לעיל ה כח) פעמי מרכבותיו

"במחנה דן" - שם מקום (על שם שחנו שם בני דן בעת שהלכו למלחמה על ליש כמו שכתוב בזה הספר (יח כז))