מצודות על ישעיהו יט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקרבו" - בתוך הגוף

"ונעו" - תנועת החרדה והרתת

"רוכב וגו'" - רצה לומר מהרה ישלח דברו להפרע מהם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממלכה בממלכה" - ממלכות רבות היו בארץ מצרים

"וסכסכתי" - אעשה בלבול ותגר ביניהם ונלחמו זה בזה 

מצודת ציון

"וסכסכתי" - ענין בלבול וגרוי כמו ואת אויביו יסכסך (לעיל ט)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודרשו וגו'" - כראותם שכלתה עליהם הרעה ידרשו אל האלילים וגו' וכאומר הנה יהיו עסוקים בדברי הבאי

"ונבקה" - תתרוקן רוח השכלי אשר בקרבו ואשחית עצתו ולא ייעצו בחכמה והוא כפל ענין במ"ש 

מצודת ציון

"ונבקה" - ענין רקות כמו הבוק תבוק הארץ (לקמן כ"ד)

"אבלע" - אשחית

"האטים" - שם ממיני הכשוף הנעשה בנחת ובחשאי והוא מלשון ויהלך אט (מלכים א' כ"א)

"האובות הידעונים" - מיני כשוף

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלך עז" - כפל הענין במ"ש

"וסכרתי" - אמסרם ביד אדון קשה והוא מלך אשור 

מצודת ציון

"וסכרתי" - כמו וסגרתי כי גיכ"ק מתחלף והוא ענין מסירה כמו היסגרוני בעלי קעילה (שמואל א כג)

"אדונים" - זהו ענין לשון תפארת ליחיד לומר עליו בלשון רבים וכן אדוני יוסף (בראשית ל"ט)

"עז" - חזק

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונהר" - הנילוס יחרב מימיו ולא ישקה שדותם והאדמה לא תצמח ויכלו ברעב ולפי שכל שבח מצרים הוא מה שהנילוס עולה ומשקה שדותם המשיל חורבנה אל יבושת המים

"ונשתו" - מי הים יסור ויעתק ממקומו ולא יוכלו להביא לה בר ומזון דרך אניה בלב ים 

מצודת ציון

"ונשתו" - ענין העתקה והסרה וכן גיד הנשה (שם ל"ב)

"יחרב" - ענין יבשות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והאזניחו נהרות" - נהרות מצרים יעזבו מימיהם

"דללו וגו'" - המים אשר בהיאורים העמוקים הנקווים בחריצי מצורי העיירות הורמו ממקומם ונסתלקו ונשאר מקומם יבש

"קנה וסוף" - הגדלים על שפתי היאורים יכרתו מחסרון המים 

מצודת ציון

"והאזניחו" - האל"ף נוספת כי הוא ענין עזיבה כמו כי לא יזנח (איכה ג)

"דללו" - ענין הרמה כמו דלו מאנוש נעו (איוב כ"ח)

"מצור" - מלשון צור וחוזק כי חריצי המים הסביב לעיר הם לה לחוזק וכן ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור (לקמן ל"ז)

"קנה וסוף" - מיני דשאים הגדלים על שפת הנהר כמו כאשר ינוד הקנה במים (מלכים א' יד) וכמו ותשם בסוף (שמות ב)

"קמלו" - ענין כריתה כמו החפיר לבנון קמל (לקמן ל"ג)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבש" - כ"א יתייבש ויכמש ולא יהיה בעולם

"וכל מזרע יאור" - הזרעים הנזרעים בידי אדם על שפת היאור

"ערות" - העשבים הנשרשים ונאחזים על היאור וחוזר ומפרש על פי יאור ר"ל על שפת היאור 

מצודת ציון

"ערות" - ענינו דבר המעורה ונשרש יפה כמו ומתערה כאזרח רענן (תהלים ל"ז)

"נדף" - ענין כתישה כמו אל ידפנו (איוב ל"ג)

"ואיננו" - ואין לו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל משליכי" - כל הרגילים להשליך ביאור כלי צדיה לצוד הדגים יתאבלו והפורשים רשתות על פני המים יכרתו וכפל הענין במ"ש

"ואנו הדיגים" - הרגילים לצוד את הדגים יתאוננו כי כשיחרב המים לא ימצאו דגים 

מצודת ציון

"ואנו" - מלשון אנינות

"הדיגים" - הצדים את הדגים

"ואבלו" - מלשון אבלות

"חכה" - שם כלי הצדיה עשוי כמחט כפוף וכן תמשוך לויתן בחכה (שם מ)

"מכמורת" - רשת כמו ויאספהו במכמרתו (חבקוק א)

"אמללו" - נכרתו כמו ימולל ויבש (תהלים צ')

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובושו וגו'" - העושים מלאכתם בפשתים לסרקו במסרק ואורגים רשתות העשויים חורים חורים יחפרו ויבשו כי לא יהיה עוד צורך במלאכתם 

מצודת ציון

"עובדי פשתים" - עושי פשתים וכן יכיר מעבדיהם (איוב ל"ד)

"שריקות" - מלשון מסרק והוא שם כלי עשוי לסרוק הפשתן להפרידו ולהשליך הקסמין ממנו

"חורי" - נקבים וכן סלי חורי (בראשית מ)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיו שתותיה מדוכאים" - דרך ציידי דגים לסתום בפני המים המתפשטים ויוצאים משפת הנהר שלא ישובו למקומם והמים המתפשטים נעשים אגמים נחים ועומדים במקומם ובהם צדים הדגים ולזה אמר כשתחרב היאור ידוכאו יסודי הסתימות של כל העושים סתימה להיות אגמי נפש כי הואיל ואין מים אין עוד צורך בהסתימות ההם 

מצודת ציון

"שתותיה" - ענין יסודות כמו כי השתות יהרסון (תהלים י"א)

"מדוכאים" - ענין כתיתה כמו דכא לארץ חיתי (שם קמ"ג)

"שכר" - ענין סתימה כמו ויסכרו מעיינות תהום (בראשית ח)

"אגמי" - כן יקראו מים מכונסים כמו לאגם מים (תהלים ק"ז)

"נפש" - ענין מנוחה והשקט כמו שבת וינפש (שמות ל"ב)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בן מלכי קדם" - אבותי היו מלכי קדם אשר שם נמצא הכישוף וידיעת שמות הטומאה

"איך תאמרו" - כל אחד מהם היה משתבח עצמו לפני פרעה ואמר אני בן חכמים והחכמה מוחזקת בידי מאבותי

"חכמי יועצי פרעה" - החכמים אשר ביועצי פרעה ייעצו עצה נבערה וכסילות כי לא הועילו בעצתם להציל עצמם

"אך אוילים" - החכמה הלכה משרי צוען ונשארו אך אוילים 

מצודת ציון

"נבערה" - ענין כסילות כמו איש בער לא ידע (תהלים צ"ב)

"מלכי קדם" - מלכי מזרח

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו" - יתחכמו לדעת מה יעץ ה' וגו' להיות נשמר מהעצה היעוצה

"אים אפוא" - כאלו לפרעה יאמר איה הם ואיה פה חכמיך ויגידו לך עתה במה תנצל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נואלו" - שרי צוען נעשו אוילים ושרי נוף נפתו בהסתת חכמים והיועצים בעצתם הנבערה

"והתעו" - השרים התעו את העם היושב במצרים אשר היא ראש הממלכה כי השרים הבטיחו את העם בדברי היועצים לאמר שהם יהיו המנצחים במלחמה 

מצודת ציון

"נואלו" - ענין אוילות ושטות כמו אשר נואלנו (במדבר י"ב)

"נשאו" - ענין הסתה ופתוי כמו הנחש השיאני (בראשית ג)

"והתעו" - מי ששוגה בדעתו קרוי תועה והושאל מהתועה בדרך

"פנת" - דבר החשוב נקרא בלשון שאלה פנה על כי הדרך לשום האבן המובחרת בפנת הבנין להיות נראה משתי הצדדים וכמ"ש אבן וכו' היתה לראש פנה (תהלים קי"ח)

"שבטיה" - מלשון שבט ומשפחה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והתעו" - היועצים והשרים התעו את מצרים בכל הדברים כמו השכור אשר יהיה נתעה בעת יקיא מאכלו בעבור רוב השכרות אשר לא ידע אז מה לעשות

"ה' מסך" - המקום ערבב ובלבל בהם רוח עוות ועקום ר"ל בלבל דעתם בענין תכסיסי המלחמה 

מצודת ציון

"מסך" - ענין ערבוב ובלבול כמו מסכה יינה (משלי ט)שהוא ערבוב המים ביין

"עועים" - מלשון עוות ועקימות

"בקיאו" - ענינו החזרת המאכל אל החוץ כמו וספק מואב בקיאו (ירמיהו מ"ח)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כפה ואגמון" - ר"ל במעשה החזק ולא במעשה החלש וכפל הענין במ"ש

"ולא יהיה" - לו שום תועלת בכל מעשה אשר יעשה הן הראש הן הזנב ר"ל לא יצליחו לא במעשה הראשים ולא במעשה הפחותים 

מצודת ציון

"וזנב" - תחתיות הדבר קורא זנב ויורה על השפלות

"כפה" - ענינו ענף כמו כפות תמרים (ויקרא כ"ג)

"ואגמון" - הוא צמח רך והוא הפוך מן גומא וכן הלכוף כאגמון ראשו (לקמן נ"ח)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מניף עליו" - להכותו בו

"כנשים" - תשושי כח ורכי לבב כנשים 

מצודת ציון

"וחרד" - ענין רעדה

"תנופת" - ענין הרמה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפני עצת" - כי בעת שכבש סנחריב את מצרים חשב שבמקרה באה אבל כשיראה שנפל סנחריב סביב ירושלים ע"י המלאך המכה בהם ישכיל לדעת שהיתה בעצת ה' אשר יעץ עליו להפילו ביד סנחריב

"כל אשר" - ר"ל כל זמן אשר המזכיר יזכיר אותה אליו יפחד

"אדמת יהודה" - ר"ל השכינה השורה באדמת יהודה תהיה למצרים לשבר רוח ופחד לבב 

מצודת ציון

"לחגא" - ענין בקוע ושבר כמו יונתי בחגוי הסלע (שיר השירים ב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשבעות וגו'" - כי מעתה יאמינו בה' ויקבלוהו לאלוה

"עיר ההרס" - ר"ל יסכימו ביניהם שאם אחת מהערים ההם תשוב מאחרי המקום שיאמר עליה עיר ההרס ר"ל שיעמדו עליה ויהרסוה

"שפת כנען" - לשון הקדש 

מצודת ציון

"ההרס" - מלשון הריסה ונתיצה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומצבה" - מזבח מאבן אחת

"מזבח וגו'" - כי מצרים יקריבו קרבנות לשמים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאות ולעד" - המזבח יהיה לאות ולעד בארץ מצרים שהמה עובדים לה' ואם יצעקו לה' וגו' ישלח להם מושיע והמושיע יהיה גדול ונכבד והוא יצילם מיד הלוחצים 

מצודת ציון

"לאות" - לסימן

"לוחצים" - ענין דחק כמו וגר לא תלחץ (שמות כג)

"ורב" - ענינו גדול וחשוב כמו ורבי המלך (ירמיהו מא)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זבח ומנחה" - בזבח ובמנחה

"ושלמו" - את נדרם

"וידעו" - והמה יתנו לב לדעת

"ונודע" - יהיה ניכר למצרים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושבו" - כאשר יעשו תשובה יתרצה להם ויקבל עתר תפלתם וירפאם

"ונגף" - כאשר יחטאו לו ינגוף אותם אבל לא תתמיד כי מיד אחר הנגיפה ירפאם ר"ל לא יאריך להם עד שתתמלא סאתם וינגפו מבלי תקומה כי לטובתם יפרע מהם מעט מעט 

מצודת ציון

"ונגף" - ענין הכאה כמו ונגפו אשה הרה (שמות כא)

"ונעתר" - הוא ענין רבוי כמו ועתר ענן הקטורת (יחזקאל ח)ור"ל יקבל מרבית תפלתם ויתרצה להם וכן ונעתור להם (דברי הימים א' ה)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את אשור" - מצרים יעבדו עבודת המקום עם אשור כי המה יכירו עוד יותר מפלאות ה' כשהכה בהם מלאך ה'

"תהיה מסילה" - דרך כבושה תהיה מזה לזה כי מרוב אהבה ואחוה ירבו לבוא אלה באלה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברכה" - כל השלשה יהיו ברכה בקרב הארץ שתהיה להם ברכה יותר מכל האומות

"שלישיה" - שלישית תהיה לה באמונת האל או שתהיה מושלת על מצרים ועל אשור 

מצודת ציון

"שלישיה" - מלשון שלש או יתכן שהוא מענין ממשלת ונסיכות כמו ומבחר שלשיו (שמות טו)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונחלתי ישראל" - גם זה חוזר על מלת ברוך לומר ברוך נחלתי ישראל ר"ל ברוך הוא על אשר מעולם הוא נחלתי ומאמין בי

"ומעשה ידי" - חוזר על מלת ברוך לומר ברוך מעשה ידי אשור ר"ל ברוך הוא על אשר הכיר שמה שעלתה בהם היה מעשה ידי ולא במקרה

"אשר ברכו" - אשר כל אחד משלשתן ברכו ה' ויאמר ברוך עמי מצרים ר"ל ברוך הוא על ששב להיות עמי להאמין בי