מצודות על ישעיהו כ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בשנת וגו'" - אז התחיל אשור לעשות גבורות ולכבוש ארצות העמים

מצודת ציון

"סרגון" - הוא סנחריב כן אמרו רבותינו ז"ל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הלוך" - היה מהלך ערום ויחף

"ופתחת השק" - כי ישעיהו היה מתאבל על גלות עשרת השבטים ולבש השק על מתניו לצער ולאבל ואמר לו המקום שיתיר השק מעל מתניו וישאר ערום כי אותו לבד לבש

מצודת ציון

"לך" - הוא ענין זרוז

"ופתחת" - ענין התרה כמו יתרי פתח (איוב ל)

"מתניך" - חלציך

"תחלוץ" - ענין שליפה כמו חלוץ הנעל (דברים כה)

"ויחף" - ענין חוסר מנעלים כמו מנעי רגליך מיחף (ירמיהו ב)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"שלש שנים" - זהו סימן מה שיהיה בסוף שלש שנים על מצרים ועל כוש

מצודת ציון

"שלש שנים" - כמו לשלש שנים ותחסר הלמ"ד

"אות ומופת" - פתרון אחד להם והם ענין סימן וכפל המלה בשמות נרדפים כמו אדמת עפר (דנייאל יב)והדומים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וחשופי שת" - מגולה עגבות ערות מצרים וכן כוש כי כבר זכר שניהם ואמר מצרים לרוב גנותן שנאמר בהם גודלי בשר (יחזקאל טז)

"כן ינהג" - כמו שהלך ישעיהו כן ינהג וגו'

מצודת ציון

"וחשופי" - ענינו מגולה כמו מחשוף הלבן (בראשית ל)

"שת" - ענין יסוד כמו שתותיה מדוכאים (לעיל יט) והוא כינוי לעגבות שהוא מקום החזק שבאדם כמו היסוד בבנין וכן עד שתותיהם (שמואל ב י)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וחתו" - ישראל שהיו מביטים לעזרת כוש והיו מתפארים בבטחון מצרים בבוא מפלתם יחתו ויבושו ממבטם ותפארתם

מצודת ציון

"וחתו" - ענין שבר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואיך נמלט אנחנו" - אם כך עלתה בהם ולא יכלו למלט את עצמם איך נמלט אנחנו בעזרתם

"כה מבטנו" - כזאת עלתה להאומות אשר היינו מביטים אליהם לעזרה אשר חשבנו לנוס אליהם להנצל ממלך אשור

"יושב האי הזה" - זהו א"י שהוא בגבול הים

מצודת ציון

"כה" - כמו כן

"נסגו" - מלשון ניסה ובריחה