מצודות על ישעיהו ו ה

<< מצודות על ישעיהו • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"כי את המלך וגו'" - מוסב למעלה כאומר אוי לי וגו' כי את המלך וגו' כי איש וגו'

"כי איש וגו'" - על כי אני איש טמא שפתים וגו' ואינני אם כן כדאי לא מצד מעשי ולא מצד מעשה העם אשר אני בקרבו

"ואמר" - אמרתי אוי לי וגו' כי פחד פן ימות על שראה מראה כבוד ה'

מצודת ציון

"נדמיתי" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י)ור"ל נאבדתי כי הנאבד מן העולם הוא מושתק כי לא ישמע קולו וכן ער מואב נדמה (לקמן טו)