מצודות על יחזקאל מז א

<< מצודות על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"והמים יורדים מתחת" - המים ירדו מתחת לארץ ומשם באו מכתף הבית הימנית ר"ל בעבר השער כלפי הדרום ומשם הלכו מדרום מזבח העולה ומשם יצאו לחוץ דרך שער המזרחי כמפורש למטה

"קדימה" - יהיו נמשכין והולכי' אל המזרח

"כי פני הבית קדים" - כי פתח הבית הוא במזרח וא"כ כשהמים נמשכין מתחת המפתן כלפי החוץ נמשכין הם אל המזרח

"והנה מים וגו'" - הראוהו שלעתיד יפתח שם בנס מקור מים

"הבית" - הוא ההיכל ובית קה"ק

מצודת ציון

"מפתן" - איסקופה כמו כרותות אל המפתן (שמואל א ה)

"פני הבית" - כן נקרא פתח הבית