מצודות על יחזקאל כח ג


מצודת דוד

"הנה חכם וגו'" - תחסר ה"א התימה וכאומר החכם אתה מדניאל וכי כל דבר סתום ונסתר לא נכסה ממך כעין מ"ש בדניאל כל רז לא אנס לך (דנייאל ז)

מצודת ציון

"עממוך" - ענין ההסתר והכסוי כמו ארזים לא עממהו (לקמן לא)