מצודות על יחזקאל יז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חוד חידה" - אמור הנבואה בלשון חידה ודבר אותה במשל 

מצודת ציון

"חוד חידה" - ענינו דבר סתום קשה ההבנה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל הלבנון" - אל יער הלבנון ומשם לקח הסעיף הגבוה מאילן הארז שהוא הגבוה שבעצים רצה לומר נבוכדנצר בא לירושלים ולקח את מלכה

"מלא הנוצה" - גוף הכנף היה מלא נוצות

"אשר לו הרקמה" - אשר מראה הנוצות היו כגוון הרקמה בחלוף הגוונים כמו נוצות הטווס ועל נבוכדנצר יאמר

"ארך האבר" - גוף הכנף היה ארוך

"הנשר הגדול" - וחזר ופי' שקראו גדול לפי שהיה גדול הכנפים ר"ל כנפי נוצתו היו גדולים במדה 

מצודת ציון

"האבר" - הוא גוף הכנף וכן אבר כיונה (תהלים נה)

"הרקמה" - כמעשה רוקם בחלוף הגוונים

"הלבנון" - שם יער

"צמרת" - כן יקרא סעיף העליון העולה למעלה מכולם וכן ובין עבותים היתה צמרתו (לקמן לא)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעיר רוכלים" - על בבל יאמר

"אל ארץ כנען" - אל ארץ כשדים יאמר שהיא ארץ סוחרים כמ"ש אל ארץ כנען כשדימה (לעיל טז)

"את ראש וגו'" - כרת ראש ענפיו הרכים העליונים הם השרים 

מצודת ציון

"יניקותיו" - ענפיו הרכות והקטנות כמו ויעל כיונק לפניו (ישעיהו נג)

"קטף" - ענין כריתה כמו עודנו באבו לא יקטף (איוב ח)

"כנען" - ענינו תגר וסוחר כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב)

"רוכלים" - סוחרים כמו רוכלת העמים (לקמן כז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צפצפה שמו" - הנשר שם את הזרע באופן שתצמח להיות בעלת ענף כאילן צפצפה ר"ל המליך בה מזרע המלוכה

"קח" - לקחה וזרעה סמוך למים רבים לבוא בה מרבית הרטיבות

"בשדה זרע" - בשדה טובה לזריעה

"מזרע הארץ" - מהארץ ההיא עצמה אשר זרע בה 

מצודת ציון

"קח" - מלשון לקיחה

"צפצפה" - הוא מין ערבה ובדרז"ל והצפצפה פסולה (סוכה לג)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי לגפן" - ר"ל גם שבחי הגפן היה לו כי עשתה והגדילה הרבה בדים וענפיה הרכים התפשטו למרחוק וכדרך עץ הגפן ר"ל במקומו היה לו ממשל רב

"ושרשיו" - שרשי האילן ההוא השרישו תחת האילן וכדרך עץ הגפן ולא התפשטו למרחוק כדרך שאר האילנות ר"ל המשילו רק במקומו אבל למולו יכנע

"לפנות" - להיות דליותיו פונות אליו לא כדרך שאר האילנות שהדליות עולות למעלה בגובה כי אם כדרך דליות הגפן שהמה יורדות למטה לפנות מול גוף האילן

"ויצמח" - הזרע ההוא צמח והיה לאילן גפן המתפשטת הרבה ושפלה בקומה 

מצודת ציון

"סורחת" - ענין יתרון ורב כמו וסרח העודף (שמות כז)

"דליותיו" - כן יקראו הענפים שדרכם לעלות למעלה והוא מלשון דלו עיני למרום (ישעיהו לח)וכן באורך דליותיו (לקמן לא)

"בדים" - הם הענפים הגסים וכן ממטה בדיה (לקמן יט)

"ותשלח" - ענין התפשטות כמו תשלח קציריה (תהלים פ)

"פראת" - היא הפוך מן פארות והם הענפים הדקים וכן מסעף פארה (ישעיהו י)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כפנה שרשיה עליו" - אספה כל שרשיה על הנשר ההוא לבטוח עליו

"ודליותיו שלחה לו" - הושיטה דליותיו אל הנשר ההוא שהוא ישקה אותה מן המים המכונסים בין הערוגות העשויות לצורך נטיעתה שעשה לה הנשר הראשון (כי כן הדרך לעשות סביב הנטיעה כעין ערוגות) ר"ל שלח מלאכיו אל פרעה להחזיק בידו המלוכה שהמליכו נבוכדנצר

"גדול כנפים" - הוא פי' על מה שקראו גדול

"ורב נוצה" - הרבה נוצה היה בו אבל לא היה מלא נוצה ולא היה לו ארך האבר ולא הרקמה כמו הנשר הראשון ועל פרעה יאמר 

מצודת ציון

"כפנה" - ענין אסיפה ובדרז"ל יש כנופיא (שבת ס)וגם הוא הפוך

"שלחה" - ענין הושטה

"מערגות" - הם תלמי המחרישה כמו כערוגות הבשם (שיר השירים ה)

"מטעה" - מלשון נטיעה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל שדה טוב" - כאומר הנה הגפן הזה טעה מאד כי הלא נטועה היא ע"י הנשר הראשון בשדה טוב וסמוך אל מים רבים למען עשות ענפים ולגדל פרי להיות מעצמה גפן גדולה וחזקה מבלי בטחון הנשר השני ומבלי השקאתו מן המים הבאים בפועל מעשה הנשר הראשון ר"ל הלא מבלי פרעה יוכל לעמוד במלוכה 

מצודת ציון

"אל שדה" - כמו בשדה ובא מלת אל במקום הבי"ת כמו ואל הארון (שמות כה)

"שתולה" - נטועה כמו והיה כעץ שתול (תהלים א)

"ולשאת" - ר"ל לגדל והיא מלשון משא וסבל

"אדרת" - גדולה וחזקה כמו אשר אדירים שודדו (זכריה יא)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא בזרוע גדולה וגו'" - ר"ל הנשר השני לא יבוא בעזרתם בזרוע גדולה ובעם רב לעמוד במלחמה מול הנשר הראשון הבא לעקור ולהסיע אותה ממקום אשר נשרשו שרשיה ר"ל לא יעזור לו פרעה מול נבוכדנצר

"כל טרפי צמחה" - כל העלים שצמחו בה יתייבשו הואיל ונעקרו שרשיה ר"ל העם יהיו גולים

"תצלח" - כמו התצלח ותחסר ה"א התימא ר"ל וכי תצלח בבטחון הנשר השני הלא הנשר הראשון יעתוק ויעקור את שרשיה ויכרת פריה וממילא יתייבשו הואיל ונכרתו מן האילן אין להם יניקה לבוא בהם הרטיבות ר"ל נבוכדנצר יעקור המלוכה וישחט בני צדקיהו

"אמור" - על הגפן ההיא 

מצודת ציון

"ינתק" - ענין עקירה והעתקה

"יקוסס" - ענין כריתה והוא כמו יקוצץ כי זסשר"ץ מתחלפים

"טרפי" - עלים כי עלי תאנה (בראשית ג)תרגם אונקלוס טרפי תאנה

"בזרוע" - ר"ל בחוזק כי הוא נתון בזרוע

"למשאות" - ענין לקיחה והסעה כמו ובתים ונשאו (מיכה ב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ערוגות צמחה תיבש" - ר"ל אף שהיא עומדת סמוך להערוגות הנעשות לצורך צמחה מקום ימצא שם מים מכונסים עם כל זה תתייבש כי אין דבר עומד בפני רוח הקדים כי הוא יחריב גם המים המכונסים בין הערוגות וכאומר הלא אין להנשר השני מקום להשקותה כי אם מהמים שבין הערוגות ואם רוח הקדים תייבש גם אותו מאין לו מים להשקותה ומה הוא א"כ הבטחון ר"ל אף אם נבוכדנצר לא יעשה עמו רעה רק ימנע ממנו הטובה לא יתקיים ע"י פרעה

"והנה שתולה" - ר"ל אף אם תשאר שתולה ולא יעקור שרשיה וכי תצמח בהשקאת הנשר השני הלא כאשר יגע בה רוח הקדים הלא תתייבש 

מצודת ציון

"כגעת" - מלשון נגיעה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירושלים" - הוא פתרון הלבנון

"את מלכה ואת שריה" - הוא פתרון צמרת הארז וקטיפת היונקות ועל יהויכין ושריו יאמר שלקחום נבוכדנצר בגולה

"אמור וגו'" - ר"ל אמור פתרון הדברים

"מלך בבל" - והוא פתרון הנשר הגדול הראשון

"הלא ידעתם" - הלא תוכלו לדעת ולהבין מה הם אלה הדברים על מה ירמזו

"לבית המרי" - לבית ישראל הממרים בי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת אילי הארץ לקח" - שרי ירושלים לקח להיות בידו ערבון שלא ימרוד בו צדקיהו

"ויבא אותו באלה" - השביע אותו על זאת

"ויכרות אתו ברית" - לבל ימרוד בו

"מזרע המלוכה" - הוא פתרון מזרע הארץ ועל צדקיהו יאמר שהיה בן יאשיהו כי נבוכדנצר המליכו תחת יהויכין 

מצודת ציון

"באלה" - בשבועה

"אילי" - ענין חוזק כמו ביד אל גוים (לקמן לא)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להיות" - את הערבון לקח למען תהיה רק ממלכה שפלה להיות נכנעת לו לבל יתנשא למרוד בו רק לשמור את הברית שכרת עמו להיות לה עמידה וקיום וזהו פתרון גפן סורחת שפלת קומה וגו' ור"ל שנתן לה ממשלה מה אבל רק בארצה ובמקומה ותהיה נכנעת לבבל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והפר" - וכי המפר ברית ראוי הוא להמלט

"היצלח הימלט" - וכי יצלח בבטחון מלך מצרים וכי יהיה נמלט מיד נבוכדנצר האיש העושה הדברים האלה

"וימרד בו" - אח"ז מרד בו צדקיהו ושלח מלאכיו למצרים לתת לו סוסים ועם רב להיות בעזרתו מול בבל וזהו פתרון הנשר השני והשלחת הדליות להשקותם מן המים שבין הערוגות ר"ל לחזק בידו המלוכה שהמליכו נבוכדנצר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר בזה את אלתו" - בזה את השבועה שהשביעו ועבר עליה

"אתו" - עם המלך הממליכו בתוך בבל ימות (ועם שכבר אמר במקום המלך חזר לומר שוב אתו בתוך בבל לפי שארכו הדברים באמרו אשר בזה וגו' וכן דרך המקרא) וזה פתרון נתוק השרשים וגו' ור"ל שנבוכדנצר יעקור מצדקיהו שרשי המלוכה כי לא ימלוך עוד מי מזרעו ויקצץ פרי בטנו כי שחט את בניו והגלה את העם

"אם לא" - הוא ענין לשון שבועה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במלחמה" - בעת בוא עליו מלחמת בבל כשישפוך סוללה מול העיר לכבשה וכשיבנה דיק ללכדה למען הכרית בה נפשות רבות הנה אז לא יקיים פרעה הבטחתו לבוא בעזרת ישראל

"ולא בחיל גדול וגו'" - ר"ל לא יעשה עמו פרעה לבוא בחיל גדול ובקהל רב כי לא יקיים הבטחתו לישראל לעשות עמו מה שאמר והוא פתרון ולא בזרוע גדולה וגו' 

מצודת ציון

"סוללה" - היא תל העפר ששופכין מול העיר לעלות עליה להלחם בה

"דיק" - הוא המגדל הנבנה מול העיר ללכדה כמו ויבנו עליה דיק (ירמיהו נב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובזה אלה" - והנה צדקיהו שבזה את השבועה למען הפר הברית שכרת עם נבוכדנצר

"והנה נתן ידו" - מתחילה נתן ידו והוא תקיעת הכף לקיים הדבר ואח"ז עשה כל המרידות האלה לזאת לא ימלט מיד נבוכדנצר

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתתיו בראשו" - לכן אתן גמול העון הזה על ראשו

"ובריתי" - הברית אשר הפר הוא כאילו הפר בריתי אשר כרת עמי

"אלתי אשר בזה" - ר"ל השבועה אשר בזה דומה אלי כאילו נשבע לי ובזה אותה וזהו על כי נשבע בשם ה'

"לכן" - הואיל וכן עשה לכן כה אמר ה'

"אם לא" - הוא ענין לשון שבועה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשפטתי אתו שם" - בבבל אתווכח עמו על המעל שמעל בי לעבור השבועה כי שם ישב במאסר וזה יחשב לויכוח כי בזה יודיע לו שפשע בו

"ופרשתי עליו רשתי" - ארז"ל כשברח צדקיהו דרך מערה הזמין הקב"ה צבי הולך על המערה ממעל ורדפו הכשדים אחר הצבי לתפשו ובהגיעם לפתח המערה מצאו את צדקיהו יוצא מן המערה ותפשוהו 

מצודת ציון

"במצודתי" - הוא הרשת שצדין בה

"ונשפטתי" - ענין ויכוח וכן כי באש ה' נשפט (ישעיהו סו)

"מעלו" - ענין חטא ופשע

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעתם" - אז בבוא הדבר תדעו שאני ה' דברתי הדברים האלה ולא בדאם הנביא מלבו

"ואת כל מברחיו" - כל הבורחים מעליו בכל חיילותיו יפלו בחרב האויב כי ישיגם והנשארים מהם יתפזרו בגולה בכל רוחות העולם 

מצודת ציון

"מברחיו" - מלשון בריחה

"אגפיו" - כנפיו ובדרז"ל עד בין אגפים (חולין מ"ו) ועל התפשטות החיילות יאמר וכן וכל אגפיו (לעיל יב)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושתלתי אני" - אטע אותו על הר גבוה ותלול למען יהיה נראה למרחוק ועל המשיח יאמר וכפל הדבר במ"ש

"מראש יונקותיו" - מן הענפים הרכים שהמה בראש הסעיף העליון מהם אכרות ענף רך אשר יצלח לנטיעה

"ולקחתי אני" - אני אקח ענף מסעיף העליון מאילן הארז הרמה ואני אתן אותה במקומו ר"ל בימי המשיח אקח מזרע דוד ואמליכו בירושלים 

מצודת ציון

"ותלול" - ענין גבהות והוא מלשון תל

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושכנו תחתיו" - תחת האילן הזה ישכנו כל צפור וכל בעל כנף תשכונה בצל ענפיה הגדולים ר"ל כל האומות ומלכיהם יהיו נשמעים לו וסרים לעבודתו

"ונשא ענף" - יגדל ענפים ויעשה פרי ויהיה דומה לארז חזק ר"ל יהיה לו הרבה טובה וגדולה

"בהר מרום ישראל" - בהר הגבוה שבכל א"י הוא ירושלים שם אשתלנו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הובשתי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אני ה'" - הנאמן במאמרו

"הגבהתי עץ שפל" - הם מלכי בית דוד

"השפלתי עץ גבוה" - הם מלכי האומות

"כל עצי השדה" - הם מלכי האדמה 

מצודת ציון

"הובשתי" - מלשון יבשות

"לח" - מלשון לחות ורטיבות

"והפרחתי" - ענין הצמחת הפרח