מצודות על יהושע יד ט

<< מצודות על יהושע • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"אשר דרכה רגלך בה" - זה חברון שנאמר (במדבר יג כב) ויבא עד חברון וכלב לבד בא לחברון

"אם לא" - הוא ענין לשון שבועה כאלו אמר אם לא יהיה הדבר הזה אזי יהיה עונשו כך וכך וגזם ולא אמר וכן (איוב א יא) אם לא על פניך יברכך

מצודת ציון

"דרכה" - צעדה והוא מלשון דרך