מצודות על יהושע ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"סגרת ומסגרת" - רצה לומר מעולם היתה סגורה בדלתים ובריח ועתה הוסיפו לסגרה עוד מפני ישראל ולא הניחו מי לצאת ממנה או לבא בה שלא יודע מבואות העיר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"גבורי החיל" - רצה לומר עם שהם גבורי חיל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כה תעשה" - להקיף פעם אחת ביום

מצודת ציון

"הקיף" - ענין סבוב כמו (תהלים פח יח)הקיפו עלי יחד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"יתקעו" - בכל יום בעת יקיפו

מצודת ציון

"היובלים" - האילים כן תרגומו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"איש נגדו" - לא יצטרכו להקיף ולעלות בה כי כל החומה תפול

"את קול" - רצה לומר הקול ההוא המאריך בתקיעה נמשכת

מצודת ציון

"במשוך" - בהאריך הקול

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


מצודת ציון

"והחלוץ" - הם בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה כולם היו מזוינים ביותר כמו שכתוב בהם (דברים ג יח)חלוצים תעברו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויהי כאמור" - רצה לומר כן עשו כאשר אמר יהושוע אל העם ושבעה כו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הלוך ותקוע" - רצה לומר לא עמדו הכהנים בעת תקיעה כי אם הלכו ותקעו

"תקעי השופרות" - חוזר על הכהנים

מצודת ציון

"והמאסף" - דגל מחנה דן נקרא מאסף על שום שהלכו באחרונה והיו מאספים כל הנכשלים מהמחנות שהלכו ראשונים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וישכם" - ביום השני

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"הלוך ותקעו" - כפל הדבר לומר שלא פסקו מלתקוע

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"תקעו" - רצה לומר תקיעה נמשכת וארוכה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לה'" - רצה לומר לשם ה' ולכבודו

"היא וגו'" - רצה לומר העיר עצמה ומה שבה מהדברים שאינם ראוים להביא לאוצר ה'

"חרם" - לאבדון וכריתה

מצודת ציון

"חרם" - פעם תשמש על חרמי גבוה והקדש ופעם תשמש על כריתה ושממון

"החבאתה" - הסתירם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"פן תחרימו ולקחתם וגו'" - פן תכריתו את ישראל במה שתקחו מן החרם כי כולם יאבדו וזהו ושמתם וגו'

"שמרו" - את עצמכם וזולתכם מלקחת מה מן החרם

מצודת ציון

"ועכרתם" - מענין השחתה ובלבול כמו (בראשית לד ל)עכרתם אותי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וכל כסף כו'" - שהם הדברים הראוים לאוצר ה'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"וירע העם" - וחוזר ומפרש כשמוע העם קול השופר כשהיא מארכת בתקיעה אז הריעו

מצודת ציון

"וירע" - מלשון תרועה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


מצודת ציון

"לפי חרב" - החדוד של החרב נקרא פה בלשון המקרא (כמו בתהלים קמט ו וחרב פיפיות)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בבכורו ייסדנה" - כאשר יניח היסוד ימות בכור בניו ויתרם ימותו במשך זמן הבנין וכשיעמיד דלתים ימות צעיר בניו ויתמו אם כן כולם

"וישבע" - הארור תקרא שבועה