מצודות על יהושע ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סגרת ומסגרת" - רצה לומר מעולם היתה סגורה בדלתים ובריח ועתה הוסיפו לסגרה עוד מפני ישראל ולא הניחו מי לצאת ממנה או לבא בה שלא יודע מבואות העיר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גבורי החיל" - רצה לומר עם שהם גבורי חיל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקיף" - ענין סבוב כמו (תהלים פח יח)הקיפו עלי יחד 

מצודת דוד

"כה תעשה" - להקיף פעם אחת ביום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"היובלים" - האילים כן תרגומו 

מצודת דוד

"יתקעו" - בכל יום בעת יקיפו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במשוך" - בהאריך הקול 

מצודת דוד

"איש נגדו" - לא יצטרכו להקיף ולעלות בה כי כל החומה תפול

"את קול" - רצה לומר הקול ההוא המאריך בתקיעה נמשכת

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והחלוץ" - הם בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה כולם היו מזוינים ביותר כמו שכתוב בהם (דברים ג יח)חלוצים תעברו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי כאמור" - רצה לומר כן עשו כאשר אמר יהושוע אל העם ושבעה כו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והמאסף" - דגל מחנה דן נקרא מאסף על שום שהלכו באחרונה והיו מאספים כל הנכשלים מהמחנות שהלכו ראשונים 

מצודת דוד

"הלוך ותקוע" - רצה לומר לא עמדו הכהנים בעת תקיעה כי אם הלכו ותקעו

"תקעי השופרות" - חוזר על הכהנים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישכם" - ביום השני

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלוך ותקעו" - כפל הדבר לומר שלא פסקו מלתקוע

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תקעו" - רצה לומר תקיעה נמשכת וארוכה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חרם" - פעם תשמש על חרמי גבוה והקדש ופעם תשמש על כריתה ושממון

"החבאתה" - הסתירם 

מצודת דוד

"לה'" - רצה לומר לשם ה' ולכבודו

"היא וגו'" - רצה לומר העיר עצמה ומה שבה מהדברים שאינם ראוים להביא לאוצר ה'

"חרם" - לאבדון וכריתה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ועכרתם" - מענין השחתה ובלבול כמו (בראשית לד ל)עכרתם אותי 

מצודת דוד

"פן תחרימו ולקחתם וגו'" - פן תכריתו את ישראל במה שתקחו מן החרם כי כולם יאבדו וזהו ושמתם וגו'

"שמרו" - את עצמכם וזולתכם מלקחת מה מן החרם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל כסף כו'" - שהם הדברים הראוים לאוצר ה'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירע" - מלשון תרועה 

מצודת דוד

"וירע העם" - וחוזר ומפרש כשמוע העם קול השופר כשהיא מארכת בתקיעה אז הריעו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפי חרב" - החדוד של החרב נקרא פה בלשון המקרא (כמו בתהלים קמט ו וחרב פיפיות)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבכורו ייסדנה" - כאשר יניח היסוד ימות בכור בניו ויתרם ימותו במשך זמן הבנין וכשיעמיד דלתים ימות צעיר בניו ויתמו אם כן כולם

"וישבע" - הארור תקרא שבועה