מצודות על יהושע ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא היה וגו'" - אמר בדרך הפלגה וגוזמא כאלו הלך מעמם רוח החיוני לגודל הפחד

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושוב מול וגו' שנית" - אמר שנית כי גם בליל צאתם ממצרים נמולו כל ישראל יחד כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (במדבר רבה יא ג)  

מצודת ציון

"צורים" - חדודים כמו (תהלים פט מד)צור חרבו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל גבעת" - בגבעת הערלות ונקרא שם המקום על שם המאורע  

מצודת ציון

"אל גבעת" - בגבעת וכן (שמות כה כא)ואל הארון ומשפטו ובהארון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל העם" - רצה לומר כי כל העם היוצא ממצרים שהיו נמולים וראוים למול הלא הם מתו במדבר ואינם למול לזולתם

"וזה הדבר" - רצה לומר זה היה הסיבה אשר יהושוע לבד מל את כל העם ולא מלו אז זה את זה כי איך יתכן שלא ימצא בהם מי יודע למול

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מולים היו" - רצה לומר כי לבד העם היוצאים היו נמולים אבל לא הילודים במדבר ולא היו הם אם כן ראוים למול

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נשבע" - אשר בעבור זה נשבע ה' להם לבלתי וגו'

"עד תום וגו'" - ואם כן לא היה מי מהנמולים להיות ראוי והגון למול זולתו  

מצודת ציון

"זבת" - מלשון זיבה ונטיפה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אותם מל יהושוע" - ולא נמולו עד אז כי ערלים היו עד הזמן ההוא כי היוצאים ממצרים לא מלו בניהם בהיותם בדרך ולא היו אם כן נמולים להיות הגון וראוי להמול זולת יהושוע

"הקים תחתם" - אשר הקים תחתם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחתם" - במקומם

"חיותם" - ענינו רפואה כמו (ישעיהו לח כא)וימרחו על השחין ויחי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היום גלותי" - עתה העברתי מעליכם מה שהיו המצרים מחרפים לאמר הלא הם ערלים כמונו וחרפה יחשב לישראל כמו שכתוב (בראשית לד יב) כי חרפה היא לנו  

מצודת ציון

"גלותי" - מלשון גלגל וסבוב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בערב" - אחר חצות היום קרוי ערב כי אז נוטה החמה לבית מערבי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממחרת הפסח" - ממחרת יום א' של פסח, שהוא זמן הקרבת העומר. וקרבו העומר והדר אכלו.  

מצודת ציון

"מעבור" - תרגום של (דברים כח נא): "דגן" הוא "עבורא".

"וקלוי" - שבלים צלוים, כמו (ויקרא ב יד): "קלוי באש".

"בעצם היום" - רצה לומר בגופו של יום, כמו (ויקרא כג יד): "עד עצם היום הזה". ורצה לומר: לא בלילה שלפניו, עם כי הלילה הולך אחר היום.

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאכלו" - התחילו לאכול

"וישבות המן" - אף כי מיום מיתת משה בשבעה באדר פסק המן מלירד מכל מקום היו נזונים בנס ממן שבכליהם ובאכלם מעבור הארץ לא מצאו עוד  

מצודת ציון

"וישבות" - ענין בטול כמו (ישעיהו יד ד)שבת נוגש

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלנו" - בה"א השאלה לומר אם באת לעזור לנו מול האויב או לעזור להאויב

"ביריחו" - רצה לומר בגבול יריחו  

מצודת ציון

"שלופה" - חלוצה מתערה כמו (איוב כ כה)שלף ויצא מגוה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה אדוני מדבר" - רצה לומר דבר דבריך והנני לקיימם כהעבד המקיים דברי האדון

"ויאמר לא" - רצה לומר לא באתי לעזור לאויבי ישראל כי אני שר של ישראל הקרואים צבא ה' ומה שלא ראיתני עד הנה הוא בעבור כי עתה באתי ולא מאז  

מצודת ציון

"אל פניו" - לפניו רצה לומר לפני העומד לנגדו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קדש הוא" - ומהראוי לעמוד עליה יחף  

מצודת ציון

"של" - הסר וכן במשה (שמות ג ה)של נעליך