מצודות על זכריה יג ה

<< מצודות על זכריה • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"כי אדם וגו'" - ר"ל ומה שנבאתי מנעורי גם אז לא דבר בי ה' אלא אדם כמוני מסית הקנה בי קנין הנבואה לנבאות בשקר פתני ואפת

"איש עובד וגו'" - כאומר ואם תשאלו א"כ מדוע אני מתבודד בשדה כדרך הנביאים הנה אין זה בעבור הנבואה אבל זו היא כי מלאכתי בשדה כי איש עובד אדמה אנכי לחרשה ולזרעה

"ואמר וגו'" - מוסב על המקרא שלמעלה לומר למען יכחש ויאמר לא נביא אנכי

מצודת ציון

"הקנני" - מלשון קנין