מצודות על הושע ו ג

<< מצודות על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"ויבוא" - רב טוב יבוא לנו כמרבית מי הגשם וכמלקוש המרוה את הארץ ומשביעה

"כשחר נכון מוצאו" - ר"ל כמו הבוקר כשרואה האדם תחלת אורו הוא בטוח שיצא השמש על הארץ ויראוה כן יהיה הרודף לדעת את ה' נכון ובטוח שימצאהו

"ונדעה" - אז נדעו איך נרדפה לדעת את ה'  

מצודת ציון

"נרדפה" - אמר בלשון שאלה על מרבית ההשתדלות

"כשחר" - היא אור הבוקר

"נכון" - ברור ומובטח

"מוצאו" - מלשון יציאה

"כמלקוש" - הוא המטר המאוחר היורד על הקשין ועל המלילות כמו כעב מלקוש (משלי טז)

"יורה" - ענין שביעה כן תרגם יונתן והוא הפוך כמו ירוה שהוא ענין שביעה כמו כגן רוה (ישעיהו נח)