מצודות על דברי הימים ב לו י

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק לו
ג • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ולתשובת השנה" - ר"ל לעת שבא השמש אל הנקודה ההיא בעצמה שהיתה עומדת כאשר שלח גדודיו על יהויקים אז שלח על יהויכין בנו (אולם כבוש יהויקים והמלכת יהויכין וכבושו והמלכת צדקיה היה הכל בשנה אחת)

"ויביאהו בבלה" - במלכים ב' נאמר שיצא אליו מעצמו להמסר בידו

"כלי חמדת" - כלים החמודים של בית ה'

"צדקיהו אחיו" - לפי שנאמר למעלה שאחר יהויקים מלך יהויכין בנו אמר כאן שחזר והמליך את צדקיהו אחיו של יהויקים