מצודות על דברי הימים ב לו


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בירושלם" - ר"ל ממלוך בירושלים

"ויענש" - על שהמליכו את יהואחז לפני יהויקים אחיו הגדול ממנו אשר לו משפט המלוכה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאסרהו" - קשרו בשלשלאות של נחושת להוליכו אל בבל ומת בדרך כמ"ש בירמיהו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהיכלו" - בארמונו שהיה לו בבבל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנמצא עליו" - ר"ל תועבותיו שבסתר אשר נתגלו לאחר זמן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בן שמונה שנים" - ובמלכים ב' נאמר בן שמנה עשרה שנה ואלו יהויקים אביו המליכו בחייו עשר שנים על כי ראה אשר עם הארץ המליכו לפניו את אחיו הקטן ממנו וחשש פן לאחר מותו ימליכו הקטן לפני הגדול לזה המליכו בחייו ואמר כאן עת מלכו בחיי אביו ובמלכים ב' עת מלכו לאחר מות אביו

"ושלשה חדשים וגו'" - ר"ל משמלך לאחר מיתת אביו ובמלכים ב' לא חש לכתוב עוד עשרה ימים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולתשובת השנה" - ר"ל לעת שבא השמש אל הנקודה ההיא בעצמה שהיתה עומדת כאשר שלח גדודיו על יהויקים אז שלח על יהויכין בנו (אולם כבוש יהויקים והמלכת יהויכין וכבושו והמלכת צדקיה היה הכל בשנה אחת)

"ויביאהו בבלה" - במלכים ב' נאמר שיצא אליו מעצמו להמסר בידו

"כלי חמדת" - כלים החמודים של בית ה'

"צדקיהו אחיו" - לפי שנאמר למעלה שאחר יהויקים מלך יהויכין בנו אמר כאן שחזר והמליך את צדקיהו אחיו של יהויקים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפי ה'" - אשר ניבא לו מפי ה'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויאמץ" - חיזק 

מצודת דוד

"אשר השביעו" - להיות לו לעבד

"ויקש את ערפו" - הוא ענין מליצה כאלו נתקשה ערפו עד שהיה לו מהאי אפשר לסבב פניו אל ה'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעונו" - מדורו כמו השקיפה ממעון קדשך (דברים כו

מצודת דוד

"וישלח" - שלח דבריו עליהם

"השכם ושלוח" - שלח בהשכמה ר"ל בזריזות

"כי חמל" - וחשב אולי ישובו ולא יאבדו הם והבית לא יחרב

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלעיבים" - ענין לעג כי והייתי בעיניו כמתעתע (בראשית כז)תרגם אונקלוס כמתלעב

"במלאכי" - בשלוחי 

מצודת דוד

"ומתעתעים בנביאיו" - ר"ל אמרו שעוד הנביאים המה תועים מדרך הישר או הוא ענין לעג כמו והייתי בעיניו כמתעתע (בראשית כ"ו) ור"ל כמלעיג ומתעה

"עד לאין מרפא" - עד שלא רצה לכפר עוד ועל שהחטא הוא חולי הנפש אמר לשון רפואה על הכפרה וכן ושב ורפא לו (ישעיהו ו)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישש" - כמו וישיש והוא רב הימים מאד כמו גם שב גם ישיש בנו (איוב טו)והוא מלשון יש ר"ל עמד בו הישות ימים רבים 

מצודת דוד

"ויעל" - העיר לב מלך כשדים לעלות עליהם

"הכל נתן בידו" - ה' מסר בידו את הכל

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להשחית" - שברו וקלקלו להשחית אותם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השארית" - מה שנשארו מן החרב הגלה לבבל

"עד מלוך וגו'" - עד שכבש מלך פרס את בבל ומלך בה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למלאות" - ענין השלמה

"רצתה" - מלשון רצוי ופיוס

"שבתותיה" - ענין בטול עבודה כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

"שבתה" - בטלה ונחה מן עבודה 

מצודת דוד

"למלאות דבר ה'" - ר"ל מה שהיו בגולה כפי מספר הימים ההם היה בכדי להשלים דבר ה' אשר היה בפי ירמיהו שיהיו בגולה עד שתתרצה הארץ להתפייס על שלא שבתה מעבודה בשנות השמטות ויובלות כי בעודם עליה לא קיימו השמטות והיובלות כתקנן

"כל ימי השמה שבתה" - ר"ל בזה התפייסה כי תמורות השמטות והיובלות שבתה מעבודה כל הימים שהיתה שממה מאנשיה ואין עובר בה

"למלאות שבעים שנה" - להשלים שבעים שנה של שממון מול שבעים שנה של שמטות ויובלות שבטלו וכמ"ש רז"ל בספר עזרא

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"העיר" - מלשון התעוררות

"רוח" - רצון כמו הנני נותן בו רוח (מלכים ב יט)

"ויעבר קול" - ענין הכרזה כמו ויעבירו קול (שמות לז

מצודת דוד

"ובשנה אחת" - בשנה הראשונה

"לכלות" - לעת כלה הזמן אשר דבר ה' בפי ירמיהוו והוא בכלות שבעים שנה מעת שכבש נבוכדנצר את יהויקים בראשונה וכאשר פרשנו בדניאל

"ויעבר קול" - צוה להכריז

"בכל מלכותו" - בכל מדינות מלכותו

"וגם במכתב" - שלח הדברים האלה במכתב

"לאמר" - וכה אמר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נתן לי" - ר"ל הואיל וה' מסר בידי כל הממלכות א"כ מהראוי לי לעשות מצותו

"פקד עלי" - צוה עלי לבנות וגו' כמ"ש האומר לכורש וגו' והיכל תוסד (ישעיהו מד)

"אשר ביהודה" - אשר בארץ יהודה

"מי בכם" - כי הדברים האלה צוה להכריז ושלח בין האומות ולזה אמר מי הנמצא בכם מעם ה' יהיה ה' עמו ובעזרתו

"ויעל" - אל ארצם ר"ל הרשות נתון ממני לעלות