מצודות על דברי הימים א כז א


מצודת דוד

"למספרם" - לכל מספר אנשיהם היו ממונים עליהם ראשי האבות וגו' ומתחלת ימי מלכותו היו הממונים ההם ועל שחשב כאן מנוי המשמרות סמך להם להזכיר את כל הממונים

"ושוטריהם" - ומהם היו שוטריהם של השרים הנזכרים הממונים מפיהם המשרתים את המלך בכל דבר המוטל על המחלקות לזרזם ולכופם לעשות בזמנו

"הבאה והיוצאת" - כל מחלוקת היתה באה בתחלת החודש ויוצאת בסופה ונכנסת אחרת תחתיה בחוזר חלילה לכל חדשי השנה וכן בכל שנה ושנה ועל כל אחת היה מוטל בחדשה לעשות כל צרכי המלך

"המחלוקת האחת" - מספר אנשי מחלוקת האחת היו כ"ד אלף

מצודת ציון

"המחלקות" - מלשון חלק