מצודות על איוב ל


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שחקו" - לעגו

"צעירים" - ענין מיעוט כמו ולא יצערו (ירמיהו ל

מצודת דוד

"ועתה" - כאומר אבל לא כן הוא כי עתה נהפך עוד הדבר כי שחקו עלי אף אנשים צעירים ממני לימים ומבוז משפחות אשר מאסתי את אבותם לשום אותם עם הכלבים שומרי צאני להיות גם הם לשומרים עם הכלבים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלח" - זקנה כמו תבוא בכלח אלי קבר (לעיל ה) 

מצודת דוד

"גם כח ידיהם" - לא בלבד על שהיו פחותים במעלה מאסתים כי גם בעבור כי אמרתי למה לי כח ידיהם כי הלא מעט היא ואין בו די להציל הצאן מן הבא לטרפם

"עלימו אבד כלח" - הזקנה שהיתה בהם היא היתה אבודה כי מה תועלת היתה בהזדקנם הואיל והיו פחותים במעלה וחלושי הכח

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובכפן" - ענין רעבון כמו לשוד ולכפן (שם)

"גלמוד" - יחידי כמו הלילה ההוא יהי גלמוד (לעיל ג)

"העורקים" - הבורחים וכן אנכי בורחת (בראשית טז)ת"א ערקת

"אמש" - ר"ל חושך בחשכת הלילה כמו ויוכח אמש (שם לא)

"שואה ומשואה" - ענין חשך ושממון כמו יום שואה ומשואה (צפניה א) וכפל הדבר לרוב השממון 

מצודת דוד

"בחסר" - בסבת חסרון העושר ובסבת הרעב ישבו גלמוד מבלי חברת אנשים כי נכלמו לשבת בין אנשים

"העורקים" - היו נסים לארץ ציה ושממה

"אמש וגו'" - המקום שאין אנשים מצוים להסתיר קלונם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקוטפים" - ענין תלישה כמו וקטפת מלילות (דברים כג)

"מלוח" - שם עשב מה ובדרז"ל אבותינו היו אוכלין מלוחין וכו' (קדושין סו)

"עלי שיח" - עלי אילן כמו תחת אחד השיחים (בראשית כא)

"רתמים" - שם אילן מה כמו רותם אחד (מלכים א יט

מצודת דוד

"הקוטפים" - היו תולשים למאכלם עשב מלוח ועלי אילן ושורש רתמים היה לחמם ומזונם עם כי הדברים האלה אינם נאותים למזון האדם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גו" - הוא התרגום של תוך

"יריעו" - ענין הרמת קול 

מצודת דוד

"מן גו" - מן תוך העיר היו נגרשים והבריות היו מריעים עליהם בקול לאמר גרשו גרשו כאשר יריעו על הגנב בעת יגורש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בערוץ" - ענין שבר וחריץ והוא מלשון לערוץ הארץ (ישעיהו ב)

"חורי" - נקבים כמו חור פתן (שם יא)

"וכפים" - תרגום של סלע הוא כיפא וכן ובכפים עלו (ירמיהו ד

מצודת דוד

"בערוץ" - למען ירוחקו מבני אדם לשכון בחריצי העמקים ובנקבי העפר והסלעים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ינהקו" - הוא מושאל מצעקת הפרא כמ"ש הינהק פרא (לעיל ו)

"חרול" - מין קוצים וכן ממשק חרול (צפניה ב)

"יסופחו" - יתחברו ויתאספו כמו ספחני נא (שמואל א ב

מצודת דוד

"בין שיחים" - בין האילנות יצעקו ויהמו כפראים בעבור הרעב ותחת עצי הקוצים יתקבצו ויתאספו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נבל" - כן יקרא אדם פחות ונבזה

"נכאו" - נדכאו ונשברו כמו תהגו אך נכאים (ישעיהו טז

מצודת דוד

"בני נבל" - והנה בניהם השוחקים עלי אשר יקראו בני נבל גם בני בלי שם על כי לא היה לאביהם שם על פני חוץ הנה מאז נשברו ונדכאו גם המה מן הארץ כי בעבור פחיתת אביהם לא מצאו מי יחננם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - והנה עתה יתגדלו עלי ואני להם לנגון כי ינגנו בדברי המקרים אשר באו עלי ואני אהיה להם למלה כי כל ספורי שיחתם המה בי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תעבוני" - מאסו אותי ורחקו עצמם ממני ולא מנעו מלרוק לפני ודבר בזיון הוא לרוק בפני האדם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתרי" - הוא חבל הקשת כמו כוננו חצם על יתר (תהלים יא)

"פתח" - ענין ההתרה כמו פתחת למוסרי (שם קטז)

"ורסן" - הוא ההושם בפי הסוס להטותו בו אל הדרך כמו במתג ורסן (שם לב) 

מצודת דוד

"כי יתרי פתח" - מי שבידו לפתוח פתח יתר קשתי לבל אוכל לירות עוד מעתה ובזה עינה כחי כי הנני מסור בידם ולא אוכל להלחם למולם ור"ל המקום התיש כחי

"ורסן" - החוזק שהיה לי עליהם להטותם לכל אשר אחפוץ כאדם האוחז ברסן הסוס להטותו הדרך הנה עתה שלחו וגרשו מפני את הרסן ר"ל פרקו העול ויצאו מתחת ידי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פרחח" - ענינו מי שהתחיל לצמוח ולהפריח שער זקנו ובדרז"ל פרחי כהונה (מדות פ"ה) ונכפל הלמ"ד הפעל כמו ביום סגריר (משלי כז

מצודת דוד

"על ימין" - ערבה לב הנערים לגשת לעמוד על ימיני וכשצר להם המקום שלחו וגרשו רגלי לדחפם להלאה והוא דרך בזיון

"ויסילו" - הדרכים אשר ילכו בהם לצער ולשבר אותי עשו אותם עלי מסילה ודרך כבושה לרוב התמדתם ללכת בהם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נתסו" - כמו נפצו בצד"י כי זסשר"ץ מתחלף והוא ענין שבירה

"להותי" - לשברי כמו יעוז בהותו (תהלים נב)

"יועילו" - מלשון תועלת 

מצודת דוד

"נתסו" - הנתיב אשר אני אלך בה נתצו והרסו ר"ל מונעים אותי לעשות חפצי

"להותי יועילו" - המה מועילים להגביר הותי ושברי עם כי אין להם בזה עזר ותועלת מה עכ"ז יעשוהו משנאתם אותי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יאתיו" - יבואו כמו אתא בקר (ישעיהו כא

מצודת דוד

"כפרץ רחב" - כמו פרצה רחבה אשר יבוא בה המים בשטף רב כן יתאספו רבים יחד לבוא אלי לצערני ובמקום חשך יקיפו ויסבבו לבוא אלי שלא ארגיש בהם להשמט מהם עד לא יבואו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נדיבתי" - כן תקרא הנפש על כי היא בעלת הנדיבות וכן נאמר ורוח נדיבה תסמכני (תהלים נא

מצודת דוד

"ההפך עלי" - קבוצת בהלות הפכה עצמה לבוא עלי ותרדוף נפשי כרוח הרודף מוץ הרים והישועה הרגילה לבוא עלי מאז הנה עתה עברה מהר כעב הזה הממהר לעבור ממקומו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עוני" - מלשון עינוי ויסורין 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ועברה הישועה תשתפך נפשי אשר עלי ורוצה לצאת כי ימי העוני יאחזו אותי ואין הישועה באה להוציאני מידם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נקר" - ענין נקיבה ושבירה כמו יקרוה עורבי נחל (משלי ל)

"ועורקי" - כן יקראו הגידים בלשון ערבי 

מצודת דוד

"לילה" - בלילה תכבד חליי עד כי נקר ונשבר עצמי מעלי ואף גידי לא ישכבון ר"ל אף בעת משכב השינה לא ינוחו מתנועתם כי דופקים והולכים בעבור החום הנכרי אשר בהם מרוב החלי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתחפש" - ענינו חליפות והשתנות הכסות באחרת כמו התחפש ובוא במלחמה (מלכים א כב)

"כפי" - כשעור כמו איש כפי אכלו (שמות טז)

"יאזרני" - יחגור אותי כמו אזור מתניו (ישעיהו יא

מצודת דוד

"ברב כח" - בעבור רוב כח החלי ישתנה לבושי בכל עת כי מסבת לכלוך הזיעה והליחה המעופשת הזלה מהשחין יתטנף המלבוש ובע"כ יחליפנה באחרת

"כפי כתנתי" - כשעור כתנתי המסבבת כל גופי מסביב כן יאזרני החלי בכל סביבי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הורני" - השליך אותי כמו ירה בים (שמות טז

מצודת דוד

"הורני לחומר" - החלי הזה השליך אותי אל הטיט לצנן בה חום השחין ואני נמשל ודומה כעפר ואפר להיות מושלך ארצה כמוהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עמדתי" - ענין שתיקה כמו עמדו לא ענו עוד (לקמן לב) 

מצודת דוד

"אשוע" - הן אם אצעק אליך ולא תענה לי או אם עמדתי ושתקתי ולא תתבונן בי להציל אותי מן הרעה ומלת לא משמשת בשנים וכאילו אמר ולא תתבונן בי או ר"ל תתבונן בי להחליף נגעי המכאוב

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשטמני" - ענין נטירת האיבה כמו לו ישטמנו (בראשית נ

מצודת דוד

"תהפך" - הלא אתה רחום ותהפך להיות עלי לאכזר

"בעוצם" - בחוזק ידך תראה בי נטירת איבה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותמוגגני" - מלשון המגה והמסה 

מצודת דוד

"תשאני" - נשאת אותי למעלה אל מקום אשר ישלוט שם חוזק הרוח ושמה הרכבתני שיניעני הנעות חזקות ובזה תמוגג אותי בתשות כח והוא למשל על פלאי היסורים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מועד" - מיועד ומזומן 

מצודת דוד

"כי ידעתי" - אשר לפי גודל התשות ידעתי שחיש מהר תשיבני אל המות לבוא אל הקבר מקום מיועד לכל חי

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעי" - בקבר העשוי כתל ודגור והוא מלשון לעי השדה (מיכה א)

"בפידו" - ענין שבר כמו ופיד שניהם (משלי כד)

"שוע" - מלשון ישועה ונפלה היו"ד וכאשר יאמר בול הרים (לקמן מ) מן יבול 

מצודת דוד

"אך לא בעי" - אך נחמתי כי לא ישלח מכת יד בקבר אשר בשברון הקבר תהיה ישועה להיסורין כי אז ילכו להם אבל לא אקוה עוד לחזור לקדמותי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עגמה" - דאבה ובדרז"ל עגמת נפש (מגילה כח) 

מצודת דוד

"אם לא בכיתי" - האם לא בכיתי בעבור צרות מי שיומו קשה עליו שיש לו קושי המזל האם לא עגמה נפשי בעבור עוני האביון להיות מיצר בצרתו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואיחלה" - מלשון תוחלת 

מצודת דוד

"כי טוב קויתי" - כי בא עלי עונש מר אשר קויתי לטוב ויבא רע וגו' כאלו היה בידי עון זה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רותחו" - נתחממו כמו רתח רתחיה (יחזקאל כד)והוא מענין חמלה וכאשר יאמר נכמרו רחמיו (בראשית מג)אשר גם הוא ענין חמום כמו כתנור נכמרו (איכה ה)

"דמו" - שתקו כמו וידמו למו עצתי (לעיל כט)

"קדמוני" - באו לפני וכן מדוע קדמוני ברכים (לעיל ג) 

מצודת דוד

"מעי רתחו" - הלא מעי רתחו כי המו מעי לו לחמול עליו ולא שתקו מן הרתיחה ועכ"ז קדמוני ימי עוני

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קודר" - ענין שחרות כמו שמש וירח קדרו (יואל ב

מצודת דוד

"קודר וגו'" - ר"ל כמו הנשחר מעצמו ולא שזפתו השמש שאז הולך הוא בשחרותו כי לא תלך השחרות בעמדו בצל כדרך השחרות הבאה מן השמש כן לא אקוה שילכו היסורים ממני כי באו עלי בלא עון ופשע לשאחשב שימרקו העון וילכו להם ולכן קמתי בקהל רב ואצעק הואיל ובין כך ובין כך לא ילכו היסורים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לתנים" - מין נחש

"ורע" - וחבר

"לבנות יענה" - מין עוף 

מצודת דוד

"אח הייתי" - אני דומה לתנים ובנות יענה כי המה ישוועו ויצעקו תמיד מבלי הפסק וכמו כן גם אני

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חרה" - ענין יובש כמו נחר מפוח (ירמיהו ו)

"חורב" - ענין חמימות כמו ביום אכלני חורב (בראשית לא

מצודת דוד

"עורי שחר מעלי" - נשחר עורי אשר ממעל ועצמי נתבייש מן חום החלי

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כנורי ועוגבי" - שמות כלי נגון 

מצודת דוד

"ויהי לאבל כנורי" - מה שהורגלתי מאז לשמוע קול כנור ועוגב נהפך עתה לעסוק באבל וקול בוכים