מצודות על איוב לא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אתבונן" - ענין הסתכלות יתירה וכן ואתבונן אליו בבקר (מלכים א ג

מצודת דוד

"ברית כרתי וגו'" - כאומר מדוע קראני כל אלה הלא כרתי ברית לעיני לבל יסתכלו בדבר האסור ומה היא הזמן אשר אתבונן על בתולה הלא לא הסתכלתי בה כ"א זמן מיעוט בעת אחשב אולי אשאנה אני או בני אבל לא הרבתי להתבונן בה יותר משעור הכרה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומה חלק" - קובל ומתרעם לומר ראו נא מהו החלק הניתן לי מן אלוה ממעל לתשלום גמול מעשי

"ונחלת וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא איד לעול" - הלא לאיש עול ראוי איד

"ונכר" - ר"ל איד זר ונכרי אשר לא נהייתה מעולם ראוי הוא לפועלי און ולא על איש כמוני

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צעדי" - פסיעותי 

מצודת דוד

"הלא הוא" - אמר כן לדעת רעיו לומר אם משגיח הוא כדבריכם הלא רואה הוא דרכי וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותחש" - ותמהר כמו חשתי ולא התמהמהתי (תהלים קיט

מצודת דוד

"אם הלכתי" - מוסב למקרא שלפניו לומר הלא יראה אם הלכתי עם אנשי שוא להדמות להם ואם רגלי מהרו ללכת על דרך מרמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישקלני" - מלשון משקל

"במאזני" - בכף המאזנים 

מצודת דוד

"ישקלני" - מי יתן אשר ישקלני במאזני צדק לשום זכיותי לעומת עונותי אז ידע אלוה תומתי כי הזכיות יכריעו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשורי" - רגלי שאני פוסע בה כמו תמוך אשורי (שם יז)

"מאום" - כמו מום או הוא מלשון מאומה ור"ל דבר מה מעון 

מצודת דוד

"אם תטה" - אם נטתה רגלי מן הדרך הראוי והנכון ואם לבי הלך אחר מראית עיני ואם בכפי נדבק מום ממומי העבירה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישורשו" - יעקרו השרשים וכן מסעף פארה (ישעיהו י) ומשפטו יסיר הסעיפים 

מצודת דוד

"אזרעה" - אזי יהיה הגמול אשר אזרע אני את שדי ואחר יאכל תבואתי

"וצאצאי" - או הצמחים היוצאים יעקרו עם השורש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם נפתה" - אם היה לבי נפתה מן היצה"ר על אהבת אשה ואם ארבתי על פתח רעי לחזור אחר אהבת אשתו לזנות עמה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יכרעון" - מלשון כריעה וענינו השכיבה לזנות

"אחרין" - כמו אחרים במ"ם 

מצודת דוד

"תטחן" - יהי הגמול שבעבור גודל העוני תטחן אשתי תבואה ברחיים של יד לצורך אחר להחיות נפשה ויהיה זה סבה אשר יכרעון עליה אחרים זולתי כי בהיותה רדופה אחר פרנסתה ימצאו לה מאנסים ומפתים לזנות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זמה" - מחשבה רעה כמו זמה היא (ויקרא יח)

"פלילים" - ענין משפט כמו אשר פללת לאחותך (יחזקאל טז, נב

מצודת דוד

"כי היא זמה" - כי מחשבת הזנות היא מחשבה רעה והוא עון הראוי להשפט עליו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אש היא" - מחשבת הזנות דומה היא לאש ההולכת ושורפת עד אשר תאבד הכל כן מחשבת הזנות תבער כאש ולא תשקוט עד יבצע מעשהו וכ"כ ראוי להיות הגמול שהעון עצמו תאבד הכל ולא תשקוט עד תשרש בכל תבואתי לעקור הכל עם השורש

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אמאס" - האם מאסתי משפט עבדי ואמתי בעת היה להם ריב ודין עמדי וכי לא קרבתי עמהם למשפט אף כי ידי משלה עליהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יפקד" - ענין זכרון והשגחה 

מצודת דוד

"ומה אעשה" - כי אמרתי אם אין בהם הכח לעמוד נגדי אבל מה אעשה כאשר יקום האל לנגדי וכאשר יפקוד עלי העון הזה מה אשיב לו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא בבטן" - וכי הוא נופל וגרוע ממני הלא מי שעשה אותי בבטן אמי הוא עשה אותו בבטן אמו ואת כלנו הכין ברחם אחד הוא רחם חוה אשר היתה אם כל חי וא"כ אנשים אחים אנחנו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אכלה" - המתאוה לדבר ואינו משיגה קרוי כליון עינים 

מצודת דוד

"אם אמנע" - האם מנעתי מלתת חפץ הדלים האם כליתי עיני אלמנה מבלי למלאות שאלתה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואוכל" - וכי אכלתי פתי לבדי וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אנחנה" - נהגתי אותה כמו ולא נחם (שמות יג

מצודת דוד

"כי מנעורי" - כמו האב המגדל בנו מעת נעוריו כן מדת הצדקה גדל אותי מנעורי ולא זזה ממני ומעת צאתי מבטן אמי אנהג עוד המדה ההיא ולא זזתי ממנה ואמר דרך הפלגה ור"ל מאוד דבקתי בה כאלו היא אחזה אותי ואני אותה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם אראה" - אם ראיתי איש אובד וכלה מבלי לבוש או אם ראיתי שאין כסות לאביון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלציו" - מתניו 

מצודת דוד

"אם לא" - האם לא ברך אותי חלצי האיש ההוא כי הלא הלבשתיו ובאמת ברך אותי חלציו בעבור זה והוא ענין מליצה

"ומגז" - האם לא יתחמם בשרו מגיזת כבשי הלא באמת עשיתי לו מלבוש מן הגזה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הניפותי" - הרימותי כמו לא תניף עליהם ברזל (דברים כז

מצודת דוד

"אם הניפותי" - אם על היתום הנפתי יד להכותו בבטחון כי אראה לי עזרה בשער המשפט ועזרת היתום חלפה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואזרועי" - האל"ף נוספת 

מצודת דוד

"כתפי" - גמול ענשי יהיה אשר כתפי הוא גובה היד תפול משכמה הוא רוחב הכתף או זרועי תשבר מן העצם העליון העגול כקנה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

(איוב לא כג): "כי פחד אלי" - נמנעתי להניף יד, כי היה אלי פחד מאיד אל הבא לשלם גמול; אף "לא אוכל" לעשות כזאת מרוממות האל, רוצה לומר, מלבד יראת העונש שהיה לי מאז, היה בי עוד יראת הרוממות.

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כסלי" - ענין בטחון כמו הלא יראתך כסלתך (לעיל ד)

"ולכתם" - הוא הזהב הטוב 

מצודת דוד

"אם שמתי" - האם שמתי בטחוני בזהב האם אמרתי על הכתם שהוא מבטחי וחדלתי מלבטוח בה'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כביר" - הרבה כמו מזער לא כביר (ישעיהו טז

מצודת דוד

"אם אשמח" - האם שמחתי אשר היה רב עשרי ואשר מצאה ידי מרבית הון וכאומר הלא קנייני עוה"ז לא היו נחשבים בעיני למאומה לשמוח בהם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יהל" - יאיר ויזרח כמו בהלו נרו (לעיל כט)

"יקר" - ענין הארה ובהירות וכן אור יקרות (זכריה יד

מצודת דוד

"אם אראה" - האם כאשר ראיתי אור השמש אשר יזהיר ביותר והירח המאיר והולך ומוסיף אורה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותשק" - ענין חבור ודבוק והוא מושאל מלשון נשיקה שהוא דבוק השפתים 

מצודת דוד

"ויפת" - וכי בעבור אורם הרב היה נפתה לבי בסתר המחשבה לומר שיש בהם אלהות ואך שמתי את ידי לפי לסותמה לבלי הוציא את הדבר הרע הזה מן השפה ולחוץ ור"ל וכי כן היה בתמיה הלא כמו שלא דברתי בפי מאומה רע כן לא היה לבי נפתה במחשבה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לאל" - באל ובאה הלמ"ד במקום הבי"ת וכן בוחר אתה לבן ישי (שמואל א ב)ומשפטו בבן ישי 

מצודת דוד

"גם הוא עון פלילי" - כי אמרתי גם המחשבה לבדה הוא עון הראוי להשפט עליו כי בזה הייתי מכחיש בהאל היושב ממעל לתלות האלהות במעשה ידיו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בפיד" - ענינו כמו איד וכן אם בפידו להן שוע (לעיל ל) וענינו שבר ומקרה רעה

"והתעוררתי" - מלשון הערה והתגברות 

מצודת דוד

"אם אשמח" - האם שמחתי בעבור פיד שונאי וכי התעוררתי לקום עליו לשלם לו גמול כאשר מצאו רע בחושבי כאשר החל לנפול לא יוסיף לקום

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולא נתתי" - לא עזבתי כמו ולא נתן סיחון (במדבר כא

מצודת דוד

"ולא נתתי" - ר"ל לא סוף הדבר שלא שלמתי לו אז גמול אלא אפילו אם היה לי עליו מה מתביעת ממון לא עזבתי אז את חכי לחטוא בו לשאול נפשו בשבועת האלה למען ישבע לשקר ויחטיא נפשו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לא" - האם לא אמרו עלי אנשי אהלי ונערי מי יתן לנו לאכול מבשרו ונאכל ולא נשבע כי כ"כ נאכל לתאוה עד כי נחשוק לאכול עוד כי לאויבים היו לי

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לאורח" - הוא שם משותף להאיש הבא מהדרך ולהדרך עצמו 

מצודת דוד

"בחוץ" - והסבה היה כי במקומי לא לן מעולם בחוץ הגר הבא מארץ נכריה ובעצמי פתחתי דלתי ביתי להאורח הבא כי לא האמנתי למתי אהלי שהם יכניסו לבית את כל הבא או ר"ל פתחתי הדלתות אל מול הדרך להעיר לב אנשים לבוא אל ביתי ובעבור זה רבו כמו רבו אנשים הולכי אורח והיה להם לטורח להתעסק ולזה היו לי לאויבים

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחבי" - כמו בחבאי באל"ף והוא מלשון מחבואה 

מצודת דוד

"אם כסיתי" - האם כסיתי פשעי כדרך שאר בני אדם אשר יכסו פשעם ויכחשו בהם כי הלא אם קרה לי מה מדבר פשע לא כחשתי בה

"לטמון" - מוסב על אם לומר האם היה דרכי לטמון עוני במחבואי לבל יוודע למי והוא כפל ענין במ"ש

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אערוץ" - אשבור כמו בערוץ נחלים (לעיל ל)

"המון" - עם רב ולתוספת ביאור אמר רבה

"יחתני" - מלשון חתת ושבר

"ואדום" - ואשתוק כמו וידום אהרן (ויקרא י

מצודת דוד

"כי אערוץ" - ר"ל וכי עשיתי כזאת עד שיבוא עלי הדבר הזה אשר מאז היה הכח בידי לערוץ ולשבר המון רב מן האנשים ועתה הבזוי מן המשפחות משבר ומפחד אותי ובע"כ אשתוק ואסבול ולא אצא מפתח ביתי ליראתי ממנו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תוי" - כמו תאוי והוא מלשון תאוה ותחסר האל"ף וכן ת"י רגוגי וכ"כ ולא תתאוה (דברים ה)ת"א ולא תירוג

"יענני" - מלשון עניה ותשובה

"וספר" - הוא"ו היא במקום או 

מצודת דוד

"מי יתן וגו'" - מי יתן לי איש אשר ישמע אלי למלאות תשוקתי כי הן תאותי אשר שדי יענה לי לומר מה פשעי וכמ"ש למעלה אדבר והשיבני כמה לי עונות וגו' או שאיש ריבי המתווכח עמדי יכתב בספר כל דברי ויכוחו למען יעמדו ימים רבים ויבחנו דור אחרון הדין עם מי וכמ"ש למעלה מי יתן בספר ויוחקו

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אם לא" - הוא ענין שבועה כמו אם לא שויתי ודוממתי (תהלים קלא)

"אענדנו" - ענין עניבה וקשירה וכן ענדם על גרגרותיך (משלי ו

מצודת דוד

"אם לא" - אם אמצא איש אשר ימלא תשוקתי באחת משתי אלה הנה באמת אשא אותו על שכמי ולא יהיה עלי למשא ואקשור אותו על ראשי להיות לי לעטרות כי מאוד אחבבנו ואתפאר בו

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מספר" - אגיד לו מספר פסיעותי ר"ל אגלה לו מצפוני לבי ואקרב אותו כמו שמקרבין את השר

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תלמיה" - הערוגות כמו תלמי שדי (הושע י

מצודת דוד

"אם עלי" - חזר לדבריו הראשונים ואמר אם אדמת שדי תזעק עלי להעיד שהיא אצלי בגזל ואם תלמיה כולם יחד יבכיון להתאונן על שכבוש תחת ידי שכר הפועלים עובדי אדמה והוא ענין מליצה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפחתי" - הדאבתי כמו מפח נפש (לעיל יא) 

מצודת דוד

"אם כחה" - עתה חזר ופירש אמריו לומר אם אכלתי כח השדה ותבואתה בלי כסף מחירה לעובדי האדמה ואם האדבתי והכאבתי נפש בעליה הראשונים לעשוק שדהו מבלי כסף שברו

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חוח" - מין קוץ

"באשה" - דומה הוא לשעורה וגרועה ממנה וכן ויעש באושים (ישעיהו ה) שהוא מין דומה לענבים וגרועה מהם 

מצודת דוד

"תחת חטה" - אזי יהיה גמול העונש שבמקום החטה הזרועה יצא חוח ובמקום השעורה תצמח באשה

"תמו דברי איוב" - גם אלה דברי איוב שאמר נשלמו אמרי ולא אדבר עוד מעתה וכאומר הנה כבר ספרתי כושר דרכי ורוב המכאוב הבאה עלי אחר מרבית הגדולה וההצלחה שהיה לי מאז ואין לי מענה על דברי ומה א"כ אוסיף לדבר עוד (העולה מהדברים האלה כי יספר מרבית גדולתו וגודל הצלחתו שהיה לו מאז וכשרון מעשיו אשר בעבורם בא לו הגדולה והכבוד ואיך נהפך הדבר מן הקצה אל הקצה כי אף הצעירים והבוז משפחות יבזוהו ואף יסבול מכאובות שונות ולא בעבור עון מה כי מאד היה נזהר בכל הדברים שיש להזהר בהם וירבה לספר מרבית צדקתו ויושר הנהגתו וישפוט על עצמו גמול עונש אם חטא בדבר מה)