מפרשי רש"י על ויקרא ה טז


<< מפרשי רש"י על ויקרא • פרק ה
א • ב • ג • ד • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יט • כא • כב • כג • כד • 


פסוק

(טז) וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם וְאֶת חֲמִישִׁתוֹ יוֹסֵף עָלָיו וְנָתַן אֹתוֹ לַכֹּהֵן וְהַכֹּהֵן יְכַפֵּר עָלָיו בְּאֵיל הָאָשָׁם וְנִסְלַח לוֹ.

רש"י

"ואת אשר חטא מן הקדש ישלם" - (כריתות כו) קרן וחומש להקדש


מפרשי רש"י

[כו] ישלם קרן וחומש להקדש. רוצה לומר, שהכתוב אומר "ואשר חטא מן הקודש ישלם", ומשמע על חטא שנהנה מן הקודש, ומאי תשלומין לחטא בזה שהוא משלם הקרן, שהרי נהנה כל כך, ותירץ 'ישלם קרן וחומש להקדש', ובמה שהוא משלם החומש יותר - הוא תשלומין של החטא. ובשביל זה כתב רש"י 'וחומש', אף על גב דעדיין לא נכתב החומש עד אחר כך "וחמישיתו וכו'", אלא כדי לתרץ "ואשר חטא מן הקודש ישלם", מאי תשלומין לחטא: