מפרשי רש"י על בראשית יט כו


<< | מפרשי רש"י על בראשיתפרק י"ט • פסוק כ"ו |
א • ב • ד • ה • ט • יא • יב • יד • טז • יז • יח • יט • כב • כד • כה • כו • כט • ל • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(כו) וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח.

רש"י

"ותבט אשתו מאחריו" - מאחריו של לוט

"ותהי נציב מלח" - (ב"ר) במלח חטאה ובמלח לקתה אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו א"ל אף המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום הזה


רש"י מנוקד ומעוצב

וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו – מֵאַחֲרָיו שֶׁל לוֹט.
וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח – בְּמֶלַח חָטְאָה וּבְמֶלַח לָקְתָה. אָמַר לָהּ: תְּנִי מְעַט מֶלַח לָאוֹרְחִים הַלָּלוּ! אָמְרָה לוֹ: אַף הַמִּנְהָג הָרָע הַזֶּה אַתָּה בָא לְהַנְהִיג בַּמָּקוֹם הַזֶּה (בראשית רבה נ,ד)?!

מפרשי רש"י

[לו] מאחריו של לוט. לא מאחר המלאך, כי המלאך היה מהפך הערים, ואיך היתה מבטת מאחריו: [לז] במלח חטאה. דאם לא כן למה לקתה במלח:

בד"ה מאחריו כו' לפרוש בו הוא נ"ב ולי נראה דהכי קאמר כוונת אשת לוט היתה למה ציוה המלאך שלא נביט אחרינו שאנחנו אינם כדיים כו' בשלמא אני לא הנחתי ליתי לעני מלח אבל בעלי כדאי שהרי הוא היה מגמל חסידים ובזכותו אני ניצול ובעבורו היתה מבטחת שלא תזוק וזהו מאחריו של לוט ודוק מהרש"ל: