בראשית רבה נ ד

<< · בראשית רבה · נ · ד · >>

ד.    [ עריכה ]

ד. וירא לוט ויקם לקראתם וגו' ויאמר הנה נא אדוני רבי יודן ורבי הונא רבי יודן אמר סורו נא אפילו איני כדאי עקמו עלי את הדרך רבי הונא אמר עקמו עלי את הדרך כדי שלא תהיו נראים באים אצלי אל בית עבדכם ולינו ורחצו אברהם מקדים רחיצה ללינה ולוט מקדים לינה לרחיצה אלא אברהם מקפיד על טינופת עבודת כוכבים לפיכך הקדים רחיצה ולוט אינו מקפיד על טינופת עבודת כוכבים ויש אומרים אף זה עשה כשורה כדי שיצאו ויראו אבק על רגליהם שלא יאמרו היכן לנו ויאמרו לא כי ברחוב נלין ממאנין בקטן ואין ממאנין בגדול ויפצר בם מאד הכניס בם אף וצרה ויסורו אליו ויבאו אל ביתו הדא מסייעא לההוא דאמר רב הונא עקמו עלי את הדרך כדי שלא תהיו נראים באים אצלי ויעש להם משתה בביתו של אברהם אבינו היה שהיה מקבל את העוברים ואת השבים א"ר יצחק מצות גדולה עמדה על המלח דהוא אמר לה הב לאלין אכסניא קליל מלח והות אמרה ליה אף הדא סוניתא בישא את בעי מילפא הכא: