מלבי"ם על שופטים כ ב

<< מלבי"ם על שופטים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יז • יח • כט • ל • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 


השאלות

(ב) השאלות (ב - ג) למה רצו להמיתם ולא היו שם עדים והתראה? בפרט להאומר (סנהדרין כא א) דפילגש היא בלא קידושין. ומה שמתה היה מפני חולשתה לא שכוונו להמיתה. ולמה שפכו חמתם על כל שבט בנימין? מ"ש בפסוק ג' וישמעו בני בנימין, אין מקומו שם כלל:

"ויתיצבו פנות כל העם". רוצה לומר שהתיצבו כסדר הדגלים, יהודה ודגלו למזרח וכו', ובכללם נמצאו "כל שבטי ישראל בקהל עם האלהים", כי נקהלו מאותו צד שהם עם האלהים הבאים לקנאות על כבוד שמו, והיה "ארבע מאות אלף איש" וכולם "רגלי", לא רוכבי סוסים, אשר באו ויתאספו על קנאת כבוד השם: