מלבי"ם על עזרא י מד


(מד) "ויש מהם [נשאו] נשים". מלת נשאו נמשך לשתים, "וישימו בנים" לא אמר וילדו כי ולד נכרית כמותה: