מהרש"ל על הש"ס/ברכות/פרק ה

‏‏

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף לא עמוד אעריכה

גמרא בכל עצב יהיה מותר כו' נ"ב פי' יהיה לך יתרון:

רש"י בד"ה תפילין כו' שממשלת קוני כו' נ"ב פי' ואין אני כפורק עול ודו"ק:

גמרא שנאמר וכוין פתיחן כו' נ"ב פירוש חלון:

רש"י בד"ה אלא מתוך שמחה של מצוה כגון כו' כצ"ל:

בד"ה יכול משבא כו' לא היה רגיל בכך נ"ב פי' לא היה מתפלל וכן איתא בפירוש רב אלפס וצריך ליתן טעם שבגולה לא היה רק מתפלל על הגלות ועל אנשי הגולה אבל בעיני נ"ל יכול הוחלה כמשמעו כי מחמת חולשת הגולה לא היה מתפלל רק ג' פעמים אבל מקודם היה מתפלל כל היום בלי קבע והשתא קאי שפיר על הא דלעיל מינה וק"ל:

תוספות בד"ה ורבנן עבדי כמתני' וכותייהו ק"ל נ"ב פירוש כרבנן וכרב אשי ודו"ק:


דף לא עמוד בעריכה

גמרא ולא גוץ ולא קטן ולא אלם ולא צחור כו' כצ"ל ונמחק ולא עור ונ"ב נ"ל טעות דאל"כ ליחשוב נמי חיגר וגידם ועוד איך שייך עניני מומין כאן הלא לא איירי הכא אלא שיהא בינוני רחוק מהקצוות אלא תלמיד טועה הגיה שסבר אלם הוא מלשון אלם פה ואגב אלם כתב נמי עור ולא היא כי אלם מלשון עבות כמו דיקלא ואלים דב"ב וה"ק לא קטן כלומר שהוא דק ביותר ולא אלם שהוא עב הרבה אלא בינוני ודו"ק:

תוס' בד"ה מכאן שאסור כו' בין מלאחריו נמחק ונ"ב נ"ל טעות. הזה בגמטריא תריסר והיינו מלפניו ומצדדין וכן באשר"י ע"ש:

ד"ה עמך צ"ל עמכה:

בד"ה כל היושב כו' ואפילו קובע ברכה כו' נ"ב ומסקנת הא"ח בשם הרא"ש שלא לחתום אלא לכוללן בלא חתימה:


דף לב עמוד אעריכה

גמרא יכולת ה' יכול ה' כו' כצ"ל:


דף לב עמוד בעריכה

גמרא ואתה בן אדם קח לך כו' שם ושכחתני התשכח אשה עולה נמחק התשכח אשה עולה:


דף לג עמוד בעריכה

גמרא במתני' נמחק מן העובר לפני כו' עד סוף המשנה:

שם וא"ר חנינא הכל כו' היא דאר"ח כו' כצ"ל:

שם מלתא ותני לה כו' נ"ב ורי"ף פי' להיפך מפירש"י ואין להם הכרע ויש לחוש לשניהם וק"ל:

רש"י בד"ה ה"ג הלכה כו' וה"פ א"ל רבי זירא כו' כצ"ל:

בד"ה הלכה מ"ד כו' בפרקין ומ"ד מטין כו' כצ"ל והס"ד:

בד"ה כרחבא כו' מדאמר רבי יהודה כו' נ"ב פירוש שהרי לא אמר רבי יהודא או רבי יהודא נשיאה וכ"ש אי רבי יהודה הנשיא דה"ל סתם רבי אלא דדייק למימר לישנא דכליל תרוייהו עיין בפי' רש"י בפרק מקום שנהגו בהגהתי:

בא"ד ר"י נשיאה כו' נ"ב נ"ל ר"י הנשיא שהרי פירש"י להדיא בפרק מקום שנהגו דרחבא הוה בדרא דידהו ע"ש:


דף לד עמוד אעריכה

גמרא ברכה שטעה זה כו' נ"ב פירוש קאי על ש"צ שנשתתק באמצע ברכה עד שצריכים להעמיד אחר תחתיו:

תוספות בדבור המתחיל אמצעיות כו' הך מלתא כדפרישית וכה"ג כו' כצ"ל:

בא"ד בספר חיים טובים נ"ב פירוש מכאן משמע שחוזר בעבור זכרנו וכתוב ואין דעת הרא"ש כן מאחר שלא הוזכר בתלמוד וכן עיקר:


דף לד עמוד בעריכה

רש"י בד"ה החלונות צ"ל חלונות שגורמות כו':

בא"ד שהוא מסתכל כו' נ"ב אעפ"כ אסור להסתכל למעלה אלא עיניו למטה ולבו למעלה כדאיתא ביבמות (קה: ) וחלונות דקאמר הכא רמז הוא לרוב עיון והכוונה וק"ל ומ"מ בשעת קדושה יסתכל למעלה כדאיתא בספר היכלות נ"ל:

תוס' ד"ה קידה על אפים ומייתי קרא אע"ג דאשכחן נמי בענין אחר י"ל כו' כצ"ל ונ"ב פי' בלא אפים כדכתיב ותקוד בת שבע ותשתחו למלך וק"ל:

בד"ה וכיון כו' כדאמרי' בסוף פרק תפלת השחר כו' ?לכוין יתפלל כו' כצ"ל: