מדרש משלי (בובר) כח ו

(משלי כח ו): "טוב רש הולך בתומו" - זה יעקב; "מעקש דרכים והוא עשיר" - זה עשו הרשע, שנברא כולו כאדרת שער, שנאמר (בראשית כה כה): "כולו כאדרת שער ויקראו שמו עשו".