מדרש משלי (בובר) כח ט

(משלי כח ט): "מסיר אזנו משמוע תורה" - אמר רב הונא: כל מי שאין חביבין עליו דברי תורה, "גם תפילתו תועבה".

אמר ר' חנין: נאמר כאן "מסיר אזנו משמוע תורה", ולהלן הוא אומר (משלי כא יג): "אוטם אזנו מזעקת דל" - מה להלן "גם הוא יקרא ולא ייענה", אף כאן "תפילתו תועבה".