מדרש משלי (בובר) כז כג

(משלי כז כג): "ידוע תדע פני צאנך, שית לבך לעדרים" - זהו שישראל משיבין להקב"ה ואומרין לפניו 'ריבון העולמים, ידוע תדע פני צאנך בעולם הזה, שית ליבך לעדרים לעתיד לבוא!'. ומניין שישראל נקראו צאן? שנאמר (יחזקאל לד לא): "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם". ומניין שישראל נקראו עדרים? שנאמר (יחזקאל לד יד): "במרעה טוב ארעה אותם, ובהרי מרום ישראל יהיה נויהם, שם תרבצנה וגו'".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "שית לבך לעדרים" - מה הרועה רועה עדרים עדרים לבד, כך עתידין ישראל לחנות מחנות מחנות.