מ"ג תהלים לב א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְדָוִד מַשְׂכִּיל אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חֲטָאָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְדָוִ֗ד מַ֫שְׂכִּ֥יל
  אַשְׁרֵ֥י נְֽשׂוּי־פֶּ֗שַׁע
  כְּס֣וּי חֲטָאָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לדוד משכיל" - אמרו חכמים כל מזמור שנאמר בו משכיל ע"י מתורגמן אמרו

"אשרי נשוי פשע" - שהקב"ה נושא פשע ומכסה חטאיו

"נשוי" - אנפורדוני"ץ בלע"ז ולא יחשב לו עון ובלבד שלא תהיה ברוחו רמיה להיות בדעתו לשוב אל קיאו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לדוד משכיל", מזמור זה נתיסד על עצירת גשמים שהיה בעת ההיא וגזרו צום ותענית והתודו על עונותיהם (כמו שכן היה דרכם בעת הצום לפשפש במעשיהם) ונעתר ה' להם והוריד הגשם והגשם היה שוטף מאד ובכל זה היה לברכה, ונראה גם כן שבעת ההיא היה להם מלחמה עם אויביהם ושטף הגשם והמים עכב את האויבים מבוא בגבולם וי"ל שהיה זה בעת שהיה רעב בימי דוד שלש שנים, ששאלו אז באורים ותומים ונודע להם עונם ותקנו אותו וירד הגשם (כנז' בספר שמואל) וגם המזמור שאח"ז מחובר אל מזמור זה, כמו שיתבאר.

"אשרי" אחר שראה שע"י שהתודו את עונם נושעו, כאלו היה הצרה ע"י מה שכסו את עונם עד עתה, אמר "אשרי נשוי פשע" של "כסוי חטאה", אשרי מי שמוחלים לו על הפשע שפשע במה שכסה חטאיו, כי מצד שהוא כסוי חטאה ואינו מתודה עליהם שב החטא לפשע ומרד כמחזיק בחטאותיו וענשו קשה, ואשרי מי שנושאים לו פשע זה הגדול:


ביאור המילות

"פשע, חטאה". הבדלם ידוע בכ"מ, העון מציין עוות המחשבה, והחטא מציין המעשה, והפשע מציין המרד.

"כסוי החטא-". והעלמתו הוא עצמו פשע ומרד גדול, עז"א "פשע של כיסוי חטאה". (רצונו לומר המעלים חטאו, כמו מכסה פשעיו לא יצליח) ואומר אשרי אדם שלא יחשוב ה' לו גם עוות מחשביי, שלא חטא אפילו במחשבה, ועז"א ואין ברוחו רמיה, ועז"א "חטאתי אודיעך וגם עוני לא כיסיתי". הגם שהעון נסתר יותר מן החטא, רצונו לומר שהתודיתי על המעשה והמחשבה, ושניהם יחד הם פשע נגד ה', לז"א עלי פשעי לה', ואתה לא לבד שנשאת החטא, נשאת גם עון של חטאתי גם עוות המחשבה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נשוי פשע" - אשרי למי שנמחל פשעו ונתכסה חטאו למען לא יזכר כי בודאי עשה תשובה הגונה

"משכיל" - בזה ישכיל את העם ללמדם דעת

מצודת ציון

"נשוי" - ענין מחילה כמו כל תשא עון (הושע יד)