מ"ג מלכים א ו ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

היצוע [היציע] התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

היצוע [הַיָּצִיעַ] הַתַּחְתֹּנָה חָמֵשׁ בָּאַמָּה רָחְבָּהּ וְהַתִּיכֹנָה שֵׁשׁ בָּאַמָּה רָחְבָּהּ וְהַשְּׁלִישִׁית שֶׁבַע בָּאַמָּה רָחְבָּהּ כִּי מִגְרָעוֹת נָתַן לַבַּיִת סָבִיב חוּצָה לְבִלְתִּי אֲחֹז בְּקִירוֹת הַבָּיִת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
היצוע הַיָּצִ֨יעַ הַתַּחְתֹּנָ֜ה חָמֵ֧שׁ בָּאַמָּ֣ה רׇחְבָּ֗הּ וְהַתִּֽיכֹנָה֙ שֵׁ֤שׁ בָּאַמָּה֙ רׇחְבָּ֔הּ וְהַ֨שְּׁלִישִׁ֔ית שֶׁ֥בַע בָּאַמָּ֖ה רׇחְבָּ֑הּ כִּ֡י מִגְרָעוֹת֩ נָתַ֨ן לַבַּ֤יִת סָבִיב֙ ח֔וּצָה לְבִלְתִּ֖י אֲחֹ֥ז בְּקִירוֹת־הַבָּֽיִת׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

מחיצתא ארעיתא חמש אמין פותיה ומציעתא שית אמין פותיה ותליתיתא שבע אמין פותיה ארי נפקתא עבד לביתא סחור סחור לברא מן מחיציא למהוי רישי שריתא ניחין על זיזיא ולא יהוין שריתא מעברן בכתלי ביתא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היציע התחתונה" - בכל רוח ורוח היו התאים שלשה זה על זה ומדת ארכו לא נאמרה כאן ובמסכת (מדות פרק ד משנה ג) שנינו שלשים ושמנה תאים היו חמשה עשר בצפון חמשה על גבי חמשה וחמשה על גביהן וכן בדרום ושמנה במערב שלשה על גבי שלושה ושנים על גביהם התחתונה חמש והאמצעות שש והעליונות שבע למה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה קומת התא חמש אמות וכשעולה כותל ההיכל חמש אמות גורע את עוביו וכנס בו אמה לפנים והניח על אותה כניסה ראשי קורות גג עליית התא שהיא קרקעית לאמצעית וכשעולה עשר כנס אמה להניח ראשי קורות עליית האמצעית שהיא קרקע העליונה נמצאת אמצעית רחבה מן התחתונה אמה והעליונה רחבה מן התיכונה אמה

"לבלתי אחוז בקירות הבית" - שלא לדבק ראשי הקורות דרך נקבים בקירות הבית שקלקול החומה הוא ואינו דרך נוי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לבלתי אחז" - רצה לומר לבל עשות כדרך הבנאים הבונים בנין נמוך נשען לגבוה ממנו אשר דרכם לעשות חורים ונקבים בבנין הגבוה להכניס ולאחוז בו קורות תקרת בנין הנמוך

"היציע התחתונה" - היציעים ההם אשר היו סביב בשלשת הרוחות היו משולשים תחתיים ושניים ושלישיים תקרות התחתיים היו רצפות השניים ותקרות השניים היו רצפות השלישיים וכאשר בנו בנין כותלי הבית פחתו אמה מעובי הכותל בכלות חמש אמות מהארץ ועל כניסת האמה ההיא הניחו קורות תקרת התחתיים שהם רצפת השניים אם כן נתרחבו השניים אמה אחת של כניסת הכותל וכמו כן פחתו אמה בכלות עשר אמות ועל כניסת האמה ההיא הניחו קורות תקרת השניים שהם רצפת השלישיים אם כן נתרחבו השלישיים עוד אמה על השניים וכן פחתו אמה בכלות חמשה עשר אמות להניח על כניסת האמה קורות תקרת השלישיים וזה שנאמר כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה ורצה לומר לכותלי הבית מצד החוץ היה מגרע מן העובי מול כלות גבהי כל שורה משורות היציעים בכדי להניח קורות תקרת היציעים על כניסת האמה האמור

מצודת ציון

"והתיכונה" - האמצעית

"מגרעות" - מלשון גרעון

<< · מ"ג מלכים א · ו · ו · >>