מ"ג ירמיהו מט יט

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשר יעמד לפני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הִנֵּה כְּאַרְיֵה יַעֲלֶה מִגְּאוֹן הַיַּרְדֵּן אֶל נְוֵה אֵיתָן כִּי אַרְגִּיעָה אֲרִיצֶנּוּ מֵעָלֶיהָ וּמִי בָחוּר אֵלֶיהָ אֶפְקֹד כִּי מִי כָמוֹנִי וּמִי יֹעִידֶנִּי וּמִי זֶה רֹעֶה אֲשֶׁר יַעֲמֹד לְפָנָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הִ֠נֵּ֠ה כְּאַרְיֵ֞ה יַעֲלֶ֨ה מִגְּא֣וֹן הַיַּרְדֵּן֮ אֶל־נְוֵ֣ה אֵיתָן֒ כִּֽי־אַרְגִּ֤יעָה אֲרִיצֶ֙נּוּ֙ מֵעָלֶ֔יהָ וּמִ֥י בָח֖וּר אֵלֶ֣יהָ אֶפְקֹ֑ד כִּ֣י מִ֤י כָמ֙וֹנִי֙ וּמִ֣י יֹעִידֶ֔נִּי וּמִי־זֶ֣ה רֹעֶ֔ה אֲשֶׁ֥ר יַעֲמֹ֖ד לְפָנָֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאריה" - העולה מגאון הירדן שהוא מקום אריות כתרגומו של יונתן כן יעלה האויב אל נוה איתן

"ארגיעה" - אקריב את הרגע

"אריצנו מעליה" - פתאום ובהצלחה יחריבנה וישוב לו ברגע קטן אל מקומו ואני אומר אריצנו מעלי' ממעל לה שיהא מתגבר עליה ועליון לה וכן ממעל לרקיע וכן ממעל לו (ישעיהו ו) מעל למדיו (שמואל א יב)

"ומי בחור" - אותו שבחרתי לנקום נקמתי עליה אפקד

"ומי יועידני" - למלחמה להלחם אתי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הנה כאריה", נבא כי לעתיד "יעלה כאריה מגאון הירדן אל נוה איתן", מצייר במליצה את עיר מלכות אדום כנוה צאן ויבא על נוה הצאן אריה טורף מגאון הירדן, ששם האריות האבירים מאד, והנמשל שיבא עליה מלך חזק לכבשה, "כי ארגיעה אריצנו מעליה", והודיע עוד שה' הריץ את האריה על רגע להסתלק מן הנוה, והיינו שאחר שיעלה עליה ישוב למקומו על זמן מועט, אבל אח"כ "ומי בחור אליה אפקד" ישוב ה' ויפקוד על הנוה הזאת כל בחור, ר"ל כל הגבורים הנבחרים, שכולם יתקבצו עליה למלחמה, כמ"ש וציר בגוים שולח וכו'.

"כי מי כמוני", ר"ל אחר שאנכי פוקד עליהם בחורי גוים למלחמה א"א שאיש יצילנה מידי, שא"א שימצא איש יריב ריבם ויצילם "כי מי כמוני" לעמוד נגדי, וא"א שיתבעו אותי במשפט לפני שופטי ארץ כי " מי יועידני" ויזמין אותי לדין, וא"א שהרועה של הצאן בעצמו יציל את צאנו כי "מי זה רעה אשר יעמד לפני":


ביאור המילות

"ארגיעה". כמו ועד ארגיעה לשון שקר (משלי י"ב):

"יועידנו". הקובע מועד ומיעד לבע"ד לבא לפני השופטים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ומי יועידני" - מי יקבע עמדי זמן מיועד להלחם בי

"ומי זה רועה" - מי הוא הרועה אשר יעמוד לפני להציל צאנו מידי ר"ל מי הוא שיציל עמו מידי וכפל הדבר במ"ש

"כי מי כמוני" - שיוכל למחות בידי

"ומי בחור" - ואת מי שאבחר אותו אצוה עליה להשחיתה

"כי ארגיעה" - כאשר אשקיט וארגיע ארוץ אותו מארץ אדום וילכו להם

"אל נוה איתן" - ר"ל אל מדור הרועה המחוזק בבשר כי זהו איתנו וטובו

"כאריה יעלה" - האויב הבא עליה יעלה בחוזק רב כמו שיעלה האריה מגאון הירדן ממקום רבצו

מצודת ציון

"מגאון" - ענין גבהות ורוממות ור"ל ככר המעולה הסמוך לירדן ושם היה מקום האריות וכן נאמר ואיך תעשה בגאון הירדן (לעיל יב)

"נוה" - ענין מדור כמו נוה משולח (ישעיהו כ"ז)

"איתן" - ענין חוזק כמו איתן מושבך (במדבר כד)

"ארגיעה" - מלשון מרגוע והשקט וכן למען הרגיע (לקמן נ)

"אריצנו" - מלשון ריצה ומהירות ההליכה

"אפקוד" - אצוה כמו והוא פקד עלי (עזרא א')

"יועידני" - ענינו עת קבוע כמו ואם למשפט מי יועידני (איוב ט)