רש"י על ירמיהו מט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבנים אין לישראל" - בי"ת רפה וה"א חטף פתח שהוא ל' תמיהה "מלכם" - עבודת כוכבים של בני עמון מלכם שמה שנאמר (מלכים ב כ"ג) ולמלכם תועבת בני עמון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שודדה עי" - הסמוכה לה ומארץ עמון היא

"בנות רבה" - רבת בני עמון

"והתשוטטנה בגדרות" - תירגמו יונתן ואתהממון בסיען התגודדו בחיילות פתר והתשוטטנה לשון חיילות משוטטים וגדרות לשון גדרות צאן המלאים עדרים ויש לפתור והתשוטטנה והתעוללנה בזבל גדרות צאן ל' בזיון ויבז עשו (בראשית כה) ושט עשו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתהללי" - תתפארי וונטי"ר בלע"ז

"בעמקים" - שארצך ארץ עמקים ואין עצירת גשמים קשה לה שאין חמה שולטת בה

"זב עמקך" - מכת רוב גשמים באה עד שזבו המים בעמק ושטפו שרשי התבואה כך פי' מנחם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש לפניו" - כל אשר יוכל למהר ולנוס "לנודד" - ל' נע ונד (שם ד)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתימן" - אדום בדרומה של ארץ ישראל היא כמה שנאמר והיה לכם פאת נגב ממדבר צין ע"י אדום (במדבר לד)

"מבנים" - מדור זה

"נסרחה" - אתקלקלת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפנו" - התבערו מן המקום הזה לשון ופנו את הבית (ויקרא יד)

"העמיקו לשבת" - להחבא בעמקי מסתרים

"נוסו הפנו העמיקו" - כולם לשון צווי הם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם בוצרים באו לך" - חשפתי את וגו' שמועה שמעתי וגו' כל כעין דוגמא זו נבא עובדיה על אדום ולפי שסיגנון אחד עולה לכמה נביאי' ואין שני נביאים מתנבאי' בסיגנון א' במקצת הדברים משתנין "לא ישאירו עוללות" - בתמיה והשודדים שבאו עליך לא השאירו לך כלום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חשפתי" - גליתי כמו מחשוף הלבן (בראשית ל') ואתה הסגרת שרידי למען לא ישאר מהם איש כמה שנאמר אל תסגר שרידיו (עובדיה א) "ונחבה לא יוכל" - ויבקש להחבא ולא יוכל

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עזבה יתומיך" - שיתמת בישראל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר אין משפטם לשתות" - שלא היו אחים להם ואם הרעו להם אין להם משפט מות כמותך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחרפה ולקללה תהיה בצרה" - בצרה מערי מואב אלא מפני הענין שנאמר יובב בן זרח מבצרה (בראשית לז) היא לוקה עמו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קטן נתתיך" - שאין בהם מלך בן מלך לא היה דרכם להעמיד מלך בן מלך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפלצתך" - ל' בהלה שהיית ממהר ונבהל לעורר שטימתך לאחיך ויש לועזין לשון פלצות ויש לועזין לשון מפלצת

"השיא אותך" - להרע להם

"שוכני" - שוכן

"תופשי" - כמו תופש והיו"ד יתירה בו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאריה" - העולה מגאון הירדן שהוא מקום אריות כתרגומו של יונתן כן יעלה האויב אל נוה איתן

"ארגיעה" - אקריב את הרגע

"אריצנו מעליה" - פתאום ובהצלחה יחריבנה וישוב לו ברגע קטן אל מקומו ואני אומר אריצנו מעלי' ממעל לה שיהא מתגבר עליה ועליון לה וכן ממעל לרקיע וכן ממעל לו (ישעיהו ו) מעל למדיו (שמואל א יב)

"ומי בחור" - אותו שבחרתי לנקום נקמתי עליה אפקד

"ומי יועידני" - למלחמה להלחם אתי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לא" - לשון באמת

"יסחבום" - יגררום

"צעירי הצאן" - בזויי האומות ורבותינו דרשו פרס שהוא הצעיר בבני יפת

"ישים" - לשון שממה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בושה חמת וארפד" - ערי ארם כי שמעו שמועה רעה על דמשק שהיא ראש ארם כמה שנאמר כי ראש ארם דמשק (ישעיהו ז) לכך נמוגו

"בים דאגה" - דאגתה דומה לדאגת הים

"השקט לא יוכל" - כל דאגה לשון יראה הוא

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רפתה דמשק" - רפו ידיה מהלחם "ורטט" - זיע

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איך לא עזבה" - לא נתמלאת עפר סביב חומתה לחזק החומה כמו ויעזבו את ירושלים עד החומה (נחמיה ג) ויש עוד לפתור למה לא נעזבת מן הרעה הזאת שלא תבא הרעה עליה "קרית משושי" - כך יתאבל מלכה עליה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן" - לשון שבועה "ידמו" - יחריבו ואינו זז מלשון דממה שכל עיר חריבה אין קול נשמע בה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדר" - שוכני מדברות באהלי' הם אין חומה ואין עיר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגור" - אמאשמנ"ט בלע"ז ל"א לשון יראה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יעץ עליכם וגו'" - ומה היא העצה קומו עלו אל גוי שליו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדד ישכונו" - בטח ביחידות אין צריכין להתאסף ולישב ברוב אדם שאין יראים שיבא אויב עליהם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קצוצי פאה" - מוקצים מקצה אל קצה הרוחות

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את קשת עילם" - את תקות עילם (ס"א חזקת עילם) "ראשית גבורתם" - מיטב גבורתם