מ"ג יחזקאל ט ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש אחד בתוכם לבש בדים וקסת הספר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִנֵּה שִׁשָּׁה אֲנָשִׁים בָּאִים מִדֶּרֶךְ שַׁעַר הָעֶלְיוֹן אֲשֶׁר מָפְנֶה צָפוֹנָה וְאִישׁ כְּלִי מַפָּצוֹ בְּיָדוֹ וְאִישׁ אֶחָד בְּתוֹכָם לָבֻשׁ בַּדִּים וְקֶסֶת הַסֹּפֵר בְּמָתְנָיו וַיָּבֹאוּ וַיַּעַמְדוּ אֵצֶל מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִנֵּ֣ה שִׁשָּׁ֣ה אֲנָשִׁ֡ים בָּאִ֣ים ׀ מִדֶּרֶךְ־שַׁ֨עַר הָעֶלְי֜וֹן אֲשֶׁ֣ר ׀ מׇפְנֶ֣ה צָפ֗וֹנָה וְאִ֨ישׁ כְּלִ֤י מַפָּצוֹ֙ בְּיָד֔וֹ וְאִישׁ־אֶחָ֤ד בְּתוֹכָם֙ לָבֻ֣שׁ בַּדִּ֔ים וְקֶ֥סֶת הַסֹּפֵ֖ר בְּמׇתְנָ֑יו וַיָּבֹ֙אוּ֙ וַיַּ֣עַמְד֔וּ אֵ֖צֶל מִזְבַּ֥ח הַנְּחֹֽשֶׁת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ששה אנשים" - רבותינו פרשום במסכת שבת קצף אף וחימה משחית משבר מכלה

"מפצו" - שהוא משבר את הכל כמו ונפץ את עולליך (תהלים קלז)

"וקסת הסופר" - פנקס הם לוחות שמחופין בשעוה וחורתין בם בעט

"אצל מזבח הנחשת" - הוא מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת שעשה משה במדבר

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבואו" - אלה הששה עם האיש לבוש הבדים

"מזבח הנחושת" - הוא המזבח מאבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת שעשה משה במדבר

"ואיש אחד בתוכם" - בתוך ששת האנשים היה עוד איש אחד מלובש בגדי בד ובהאזור אשר במתניו היה תלוי קסת המיוחד לסופר והוא מכלי כתיבה

"מפנה צפונה" - הפונה לצפון

"ואיש" - כ"א היה בידו כלי המשבר ומשחית המיוחד לו

"שער העליון" - כן שם השער וכן נאמר הוא בנה את שער בית ה' העליון (מלכים ב טו)

"והנה" - כאשר קרא הנה היו באים דמות ששה אנשים וארז"ל שהם אף וחמה קצף משחית משבר ומכלה

מצודת ציון

"מפנה" - מלשון פניה

"מפצו" - משבר ומפצץ וכן מפץ אתה לי (ירמיהו נא)

"בדים" - פשתים כמו מדו בד (ויקרא ו)

"וקסת" - הוא מכלי הכתיבה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והנה ששה אנשים" ראה ששה מחבלים שהפקדו על העיר "באים מדרך שער העליון" ששם בית המלך, "ואיש כלי מפצו בידו" להשחית, "ואיש אחד בתוכם לבוש בדים" שהוא מלאך המלמד זכות, "וקסת הסופר במתניו", לכתוב זכיותיהם בספר זכרון, והמליצה בזה כי ששה פקודי העיר רואי פני המלך הם השחיתו את העם והרגו הרג רב (ע"פ פקודתם) בסוף ימי המצור, כאילו ששה מלאכי משחית נתלבשו באלה לבלע ולהשחית, והם באו מבית המלך כי היו מרואי פניו, וירמיה היה כהן לבוש בגדי הבד לשרת בקדש וקסת הסופר במתניו לכתוב נבואותיו על ספר, כמו שאמר לו ה' שיכתוב על ספר דברי נחמות אשר ראה (ירמיהו סי' ל') והוא התעסק להשקיט את העם וליעצם עצת שלום ואמת:


ביאור המילות

"מפנה". הפעל בשקל אשר אתה מראה בהר:

"מפצו", כלי המנפץ ומשבר, כמו מפץ אתה לי (ירמיה י"א):
 

<< · מ"ג יחזקאל · ט · ב · >>