רש"י על יחזקאל ט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרבו פקדות העיר" - הקריבו את הפקודים אשר הפקדתי לשחת את העיר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ששה אנשים" - רבותינו פרשום במסכת שבת קצף אף וחימה משחית משבר מכלה

"מפצו" - שהוא משבר את הכל כמו ונפץ את עולליך (תהלים קלז)

"וקסת הסופר" - פנקס הם לוחות שמחופין בשעוה וחורתין בם בעט

"אצל מזבח הנחשת" - הוא מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת שעשה משה במדבר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעל הכרוב" - מעל הכפרת שהשכינה היתה שורה שם עד הנה והתחילה להסתלק ולצאת לחוץ מעט מעט עשר מסעו' וזה מסע הראשון (עיין עמוס ט פ' א ברש"י וצ"ע יוש"ה) מן הכרוב למפתן בית קדשי הקדשים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתוית תו" - ורשמת רושם "על מצחות האנשים" - הצדיקים כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולאלה אמר באזני" - לששת המחבלים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וממקדשי תחלו" - מן העומדי' לפני מקדשי ורבותינו אמרו אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי מן המקודשים לי הם אותם חקוקי התיו שהתרה בהם מלהזיקם חזר וצוה לחבלם לפי שאמרה מדת הדין לפניו מה נשתנו אלו מאלו הרי לא מיחו בהם כדאיתא במסכת שבת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונאשאר אני" - ונשארתי אני