רש"י על יחזקאל ט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרבו פקדות העיר" - הקריבו את הפקודים אשר הפקדתי לשחת את העיר

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ששה אנשים" - רבותינו פרשום במסכת שבת קצף אף וחימה משחית משבר מכלה

"מפצו" - שהוא משבר את הכל כמו ונפץ את עולליך (תהלים קלז)

"וקסת הסופר" - פנקס הם לוחות שמחופין בשעוה וחורתין בם בעט

"אצל מזבח הנחשת" - הוא מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת שעשה משה במדבר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעל הכרוב" - מעל הכפרת שהשכינה היתה שורה שם עד הנה והתחילה להסתלק ולצאת לחוץ מעט מעט עשר מסעו' וזה מסע הראשון (עיין עמוס ט פ' א ברש"י וצ"ע יוש"ה) מן הכרוב למפתן בית קדשי הקדשים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתוית תו" - ורשמת רושם

"על מצחות האנשים" - הצדיקים כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולאלה אמר באזני" - לששת המחבלים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וממקדשי תחלו" - מן העומדי' לפני מקדשי ורבותינו אמרו אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי מן המקודשים לי הם אותם חקוקי התיו שהתרה בהם מלהזיקם חזר וצוה לחבלם לפי שאמרה מדת הדין לפניו מה נשתנו אלו מאלו הרי לא מיחו בהם כדאיתא במסכת שבת

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונאשאר אני" - ונשארתי אני

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלאה מטה" - דין מעוקל