מ"ג דברים כג יטמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְכָל נֶדֶר כִּי תוֹעֲבַת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ גַּם שְׁנֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹא־תָבִיא֩ אֶתְנַ֨ן זוֹנָ֜ה וּמְחִ֣יר כֶּ֗לֶב בֵּ֛ית יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְכׇל־נֶ֑דֶר כִּ֧י תוֹעֲבַ֛ת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ גַּם־שְׁנֵיהֶֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
לָא תַעֵיל אֲגַר זָנִיתָא וְחוּלְפַן כַּלְבָּא לְבֵית מַקְדְּשָׁא דַּייָ אֱלָהָךְ לְכָל נְדַר אֲרֵי מְרַחַק קֳדָם יְיָ אֱלָהָךְ אַף תַּרְוֵיהוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
לָא תַעֲלוּן אֲגַר מוֹהֲבוֹת מַטְעִיתָא וּפֵירוּג דְּכֶלֶב לְקַרְבָא בְּבֵי מוּקְדְּשָׁא דַיְיָ אֱלָהָכוֹן לְכָל נִדְרָא כָּל דְּכֵן לִשְׁאַר קוּרְבָּנַיָא אֲרוּם מְרַחֵק קֳדָם יְיָ אֱלָהָכוֹן אוּף תַּרְוֵיהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אתנן זונה" - נתן לה טלה באתננה פסול להקרבה

"ומחיר כלב" - החליף שה בכלב

"גם שניהם" - (ב"ק סה) לרבות שינוייהם כגון חטים ועשאן סלת

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תביא אתנן זונה" - הזונות יעשו באתנן שלהם מצות חושבות לכפר על חטאתן כמו שיזכירו רבותינו (ויק"ר ג א) במשל שלהן גייפא בתפוחייא ומפלגא לבאישייא ולכך אסרה תורה אתנן לכל נדר כי עתה יוסיפו לחטוא בהן וכן ענין מחיר כלב בעבור כי הצדים בכלבים ושומרי החומות יגדלו כלבים עזי נפש מזיקים את הרבים וידירו במחיריהם להיות כופר לנפשם וכן המנהג עד היום בפרשים אנשי הציד שיעמידו צורת כלביהם בשעוה לפני ע"ז שיצליחו בהם והמפרשים אמרו מפני שהוא דרך בזיון ואמר גם שניהם לרבות שנוייהם כגון חטין ועשאן סולת לשון רש"י אבל בגמרא (ב"ק סה) אמרו שב"ש אוסרין וב"ה מתירין אלא הם ולא ולדותיהם הם ולא שנוייהם וטעם "גם שניהם" בעבור שהאחד באמת תועבה גדולה והוא האתנן כי בו נעשתה תועבת הזמה אמר שגם שניהם יתעב ה' וכמוהו מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם (משלי יז טו) יתלה הקטן בגדול וכן ומתו גם שניהם (לעיל כב כב) כמו שפירשתי (שם) או טעמו שהזהיר כבר על פסולי הקרבן במומין ואמר בהם (לעיל יז א) לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת ה' אלהיך הוא הוסיף בכאן לומר כי גם האתנן והמחיר שגופם תמים גם הם תועבת ה' אלהיך כמותם והוא הנכון וכן אוזן שומעת ועין רואה ה' עשה גם שניהם (משלי כ יב) ירמוז לאדם בכללו יאמר שה' יצר את האדם ועשה גם אלו בו וכן אבן ואבן איפה ואיפה תועבת ה' גם שניהם (שם פסוק י) ירמוז לגוזל וחומס וכל עושק שהם תועבות גדולות מאלו ולא יזכירם

מדרש ספרי (כל הפרק)(כל הפסוק)


קכח.

לא תביא אתנן זונה . אין לי אלא אתנן זונה. אתנן כל העריות מנין? ת"ל ( אתנן ) [ כי תועבת ], מכל מקום. ואיזו אתנן זונה? האומר לזונה "הילך זה בשכרך", אפילו מאה - כולם אסורים. האומר לחברו, "הילך טלה זה, ותלין שפחתך אצל עבדי" - ר' אומר אינו אתנן, וחכ"א הרי זה אתנן.

ומחיר כלב . איזהו מחיר כלב? האומר לחברו "הילך טלה זה תחת כלב זה". (מחיר) יכול אפילו העבירו ברגלו לעזרה, יהיה חייב? ת"ל " כי תועבת ". נאמר כאן " תועבה " ונאמר להלן " תועבה ", מה " תועבה " האומר להלן - (בשם זובח) [בזובח], אף " תועבה " האמורה כאן - (בשם זובח) [בזובח].

) נדר . פרט לדבר הנדור. כשהוא אומר " לכל נדר ", לרבות במה).

בית ה' א-להיך . פרט לפרת חטאת, שאינה באה לבית, דברי ר' אליעזר. וחכ"א, לרבות את הריקועים. [כשהוא אומר " לכל ", לרבות את הבמה. " נדר ", פרט לדבר הנדור].

לכל נדר . לרבות את העוף. [שהיה בדין,] ומה מוקדשים שהמום פוסל בהם, אין אתנן ומחיר חל עליהם; עוף שאין המום פוסל בו, אינו דין שלא יהיה אתנן ומחיר חל עליהם! ת"ל " לכל נדר ", להביא את העוף. יכול אפילו שכר פקיעתה יהיה אסור? ת"ל כי תועבת ד' .

גם שניהם . שנים ולא ד'. הם . ולא ולדותיהם.

<< · מ"ג דברים · כג · יט · >>