<< · מ"ג אסתר · ב · ב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמְרוּ נַעֲרֵי הַמֶּלֶךְ מְשָׁרְתָיו יְבַקְשׁוּ לַמֶּלֶךְ נְעָרוֹת בְּתוּלוֹת טוֹבוֹת מַרְאֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּאמְר֥וּ נַעֲרֵֽי־הַמֶּ֖לֶךְ מְשָׁרְתָ֑יו יְבַקְשׁ֥וּ לַמֶּ֛לֶךְ נְעָר֥וֹת בְּתוּל֖וֹת טוֹב֥וֹת מַרְאֶֽה׃

תרגום

תרגום אסתר (כל הפרק)

ואמרו עולמי דמלכא משומשנוי יבעון לצרוך מלכא עלמן בתולתן שפירן דחיזו:

​ 

תרגום שני (כל הפרק)

ואמרו עולימין דמלכא ומשמשנוי בגין דקטלית חכימיא אידכר ית ושתי וית מה דעבדית וית מה דגזרת עלה דלא הוות שויא לגזירתא דדינא דקטלא אלא מן מרומא הוה דיסוף זרעיה נבוכדנצר מלכא דבבל. ואמרין עולימוי דמלכא ושלטונוי ומשמשנוי יבעון למלכא עולימן בתולן יאיין ושפירון בחיזון.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

{ב} השאלות:
עצת הנערים נבערה, שאל מלך כמוהו יבקשו אשה מן הרחובות וקיקלון על כבודו.
תחלה אמר יבקשו שמורה שבאות בטוב לבן, ושוב אומר ויפקד ויקבצו שמורה בעל כרחן :
ויאמרו וכאשר הודיע פחדו למשרתיו, יעצוהו עצה נכונה להסיר שלשה חששות אלה, שלעומת מה שזכר את ושתי ואת יפיה, אמרו יבקשו לאדני המלך, שיבקשו אשה הראויה למלך. גם אל יביטו על היחוס רק שיהיו נערות טובות מראה, כי מלך גדול כזה למה ישגיח על היחוס :

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

  

(ב - ד) על כן ענו נערי המלך אליו, הנה יש תקנה. כי כאשר אבדת מה שהיית מתפאר שאין כמוה בכל מדינות מלכותך יבקשו וכו' ויפקד המלך וכו'. באופן כי תוכל עתה להתפאר באמת, כי אשר תמלוך לא תמצא כמוה בכל המדינות, כי מכלם תבחרנה, והעמד כל המובחרות יחד אל שושן, ותהיינה סמוכות זו לזו. מה שאין כן בושתי שהיית מתפאר בה בלא ראות כל הנשים זולתה, ואולי אם היית רואה כל השאר ישרו בעיניך ממנה, באופן היתה ספק, וזו תהיה ודאי. ולבל תאמר בראותך יתר נשים כי עדיין אין כושתי, ראה נא כי הלא ושתי לא היתה נראית לפניך כי אם מקושטת בתמרוקי נשים, לכן עשה כן גם לאלו, ואז תבחין ותראה אם תיטב בעיניך, וזהו ונתון תמרוקיהן ואז והנערה אשר תיטב וכו'. ורמז עוד כי הנה אפשר לדחות עצה זו כי לא טובה היא. כי מי מחשובי המדינות תהיה לו בת יפת תאר טובת מראה יעמידנה ויביאנה לידי נסיון, אם יחפוץ בה המלך יקחנה ואם אין תשוב בית אביה עלובה ועצובת רוח כי געלו בה. ומה גם אם ממדינות המלך הרחוקים תהיה כי הלא תכלם היא ואביה כי תשוב למרחקים בבושת פנים. על כן אמר והנערה אשר תיטב כו' תמלוך, לא אמר יקחנה המלך רק תמלוך תחת ושתי. כלומר כי את כל הנבחרות יקח ויהיו ביד הגי שומר הנשים של [ה]מלך כי למלך יהיו לנשים. אך היתרון אשר תהיה לנערה אשר תיטב וכו' הוא כי היא לבדה תמלוך תחת ושתי, אך האחרות יהיו לו לנשים ולא יעדרו דבר אך המלוכה, כאשר יתבאר זה לפנים בס"ד:

  

מדרש רבה (כל הפסוק)

<< · אסתר רבה · ב · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
"יָמִים רַבִּים" ימים של צער ודכותיה (שמות ב, כג): "ויהי בימים הרבים ההם" וכי ימים רבים היו אלא על ידי שהיו של צער העלה אותן הכתוב ימים רבים ודכותיה (מ"א יח, א): "ויהי ימים רבים ודבר ה' היה אל אליהו וגו'" וכי ימים רבים היו אלא ע"י שהיו ימים של צער לפיכך קרא אותם ימים רבים וכמה היו ר' ברכיה בשם ר' חלבו בשם ר' יוחנן חדש אחד בשנה ראשונה וחדש אחד בשנה אחרונה וי"ב חדש באמצע הרי ארבעה עשר חדשים ודכותיה (ויקרא טו, כה): "ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים" תני ר' חייא ימים שנים רבים שלשה וכי רבים הם אלא לפי שהן של צער לפיכך קורא אותן ימים רבים: 

פרק ב/פסוק ב

ומפני ששמעו נעריו שזכר את ושתי ולכך אמרו בודאי מפני תשוקתו אל אשה זכרה ומתחרט עליה לכך אמרו נעריו יבקשו למלך נערות בתולות וגו' (שם ד, ב) ואמרו יבקשו נערות בתולות עתה מיד כיון שהמלך מצטער על חסרון האשה ואין לסמוך על ויפקד המלך פקידים כי דבר זה צריך אריכות זמן להפקיד פקידים בכל מדינות מלכותו ולפיכך אמר יבקשו למלך מיד ומכל מקום אין לסמוך ע"ז שמא לא תהי' מרוצה אחת אל המלך ולכך אמרו אחר כך ויפקד המלך וגו' ולכך כתיב יבקשו בראשונה כי מפני שאינם (ספר אור חדש עמוד קט) הרבה כאשר אינם הולכים לקבוץ בכל מדינות המלך לכך צריך לבקש כי הם מעטים אבל בכל מדינת מלכותו נמצאו הרבה ועוד כי מתחלה היו הם מבקשים נערות בתולות והיו אומרים כי המלך רוצה לראותה ולהמליך אותה תחת ושתי ולא היו מגלין להם שהוא מקבץ הרבה בתולות לבעול אותם אבל בכל מדינת מלכותו א"א לעשות כך כי כבר נגלה דבר זה שהיה בועל אותם וכל אחד היה מונע מלתת בתו

<< · מ"ג אסתר · ב · ב · >>