כף החיים/אורח חיים/לא

סעיף אעריכה

(א) סעיף א: בשבת ויו"ט אסור להניח תפילין וכו' — והטעם על פי הסוד, עיין שער הקדמות דף ל"ח ע"ד, ובעץ חיים שער הכללים סוף פרק י"ב, ובשער המצוות פרשת ויחי, ומה שכתב סולת בלולה אות א':

(ב) שם: בשבת ויו"ט אסור להניח תפילין וכו' — והוא הדין ביום כיפור. עו"ת אות א'. והוא הדין דאסור לטלטלן. ברכי יוסף אות א' יעו"ש. שערי תשובה אות א'. חס"ל סימן ל' אות ג':

(ג) שם: בשבת ויו"ט אסור להניח תפילין וכו' — ואפילו יו"ט שני של גלויות לאו זמן תפילין הוא. הרשב"א בתשובה סימן ס"א. תמים דעים סימן מ'. כנסת הגדולה בהגהת הטור. פתחי עולם אות א'. ועיין נהר שלום בהנדפס מחדש דף י' ע"ג סוף ד"ה ומצות ל"ת וכו' ודף כ"ה ע"ב ד"ה וענין ברכת העומר לבני חו"ל וכו' ודף ל"א ע"ג ד"ה הנענועים ביום א' וכו':

(ד) שם: מפני שהם עצמם אות וכו' — גם לפי הטעם שכתב הסמ"ג (וכן הוא בהקדמת התיקונים) מפני שבלא תפילין יש לו שני עדים, שהם אות המילה ואות השבת, ערל שמתו אחיו מחמת מילה ולא נימול לא יניח תפילין. פסקים וכתבים סי' ק"ך. והביאו כנסת הגדולה בהגהת הטור. וכן כתב הרדב"ז בתשובה סימן ב' אלפים ושל"ד. וכן דעת החיד"א בברכי יוסף אות ב'. וכתב סידור בית עובד בדיני זמן הנחת תפילין אות ו' וכן עיקר. והוא הדין דאסור להניחן. והיינו לנוהגין כסברת השולחן ערוך כמו שכתב סעיף ב' בחול המועד, עכ"ל. ובפרט לדברי האר"י ז"ל שנתן טעם בסוד, כמו שציינו באות א':

(ה) פורים חייב בתפילין. תמים דעים סימן מ'. כנסת הגדולה בהגהת הטור. ולעניין תשעה באב עיין מה שכתב הכנסת הגדולה שם, שמנהג שלוניק"י להניחם בשעת יוצר וקריאת שמע ותפילת י"ח, ואחר תפילת י"ח מסירים אותם וקורין קינות על הסדר וכו' יעו"ש. ועיין מה שכתבתי לעיל סימן ח"י אות ט"ז, ולקמן סימן ל"א אות כ"א ואות כ"ג:

סעיף בעריכה

(ו) סעיף ב: בחול המועד גם כן אסור להניח תפילין וכו' — עיין בית יוסף בשם הזוהר, וכן כתב האר"י ז"ל בשער הכוונות דרוש ב' דחזרת העמידה ובפרי עץ חיים שער מקראי קודש פרק ה, דאין להניח תפילין בחול המועד יעו"ש הטעם בסוד, וכן כתב ביאורי הגר"א אות ד'. ועיין מה שכתבתי לעיל סימן כ"ה אות ע"ה:

(ז) שם הגהה: ויש אומרים שחול המועד חייב בתפילין וכן נוהגים בכל גלילות אלו להניחם במועד ולברך וכו' — והט"ז בס"ק ב כתב דהמניחם בחול המועד בלא ברכה שפיר עבד, יעו"ש. ועיין אליהו רבה אות ב', ומה שכתבתי לעיל סימן כ"ה אות נ"ב. והאר"י ז"ל נתן טעם בסוד שאין להניחם בחול המועד, כמו שכתבתי באות הקודם.

(כל מה שחסר מכאן עד סימן מ"ג הלא הם כתובים בספרי הקטן קול יעקב על הלכות סתו"ם קחנו משם):