תרומת הדשן/ב/קכ

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קכ מי שפושט תפילין על מנת להחזירם מיד אם צריך לברך שנית בהחזרתו להניחם דלא גרע ממשמוש או לא כיון דליכא היסח הדעת דבמשמוש עצמו איכא מצוה כמו גבי ציץ. נראה דאין צריך לברך הואיל ורצה לחזור ולהניחם מיד בלי שום היסח הדעת וראיה מהא דכתב אשירי בהלכות ציצית דמי שפשט טלית זו וחוזר ומתעטף טלית אחר צריך לברך וכתב הטעם משום דחייב לעשות ציצית בכל בגדיו משמע הא חוזר ומתעטף באותו טלית אינו חוזר ומברך ודין טלית כדין תפילין דמייתי התם ראייה מברכת תפילין אברכת ציצית. וההיא דכל אימת דממשמשי בהן מברכין יש לומר דמיירי בהיסח הדעת תדע שהרי פירש אשירי בהלכות תפילין דאיירי שנשמטו ממקומן ורוצה להחזירן למקומן וע"כ הסיח דעתו שהרי צריך למשמש בהו שלא יזוזו ממקומו: