זהר חלק ג רפג א


דף רפג א

פרשת וילך

"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" רבי חזקיה פתח (ישעיהו סג, יב) מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם וגו', זכאין אינון ישראל דקב"ה אתרעי בהו ובגין דאתרעי בהו קרא לון בנין