נפש דוד (רד"ל)

ספר
נפש דוד
כולל ביאורים והגהות על הזוהר הקדוש מהגאון המובהק מוהר"ר דוד לוריא ז"ל
המפורסם בחבוריו על הפרקי דרבי אליעזר והמדרשים הנקראים בשם ביאור הרד"ל

הספר מובא כנספח בסוף ספר יהל אור, דפוס ווילנא תרמ"ב. שם גם כן מובא הערה מאת המו"ל כלדהלן:
א"ה אמר המסדר(?), יען כי עלינו לאחזוקי טיבותא להגאון הרד"ל ז"ל, וברם זכור הוא לטוב שאלמלא הוא ז"ל לא נשתייר בידינו מכתבי יד קדש הגר"א ז"ל בנסתרות, כי הוא ז"ל מסר נפשו ומאדו לחפשם ממטמונים ולהעתיקם ולסדרם כיד ה' הטובה עליו -- על כן ראיתי כי נכון לעשות ציון לנפשו וזכר לפרי עמלו, להסמיך אל ביאור הגר"א אשר יהילו אור על הזוהר הקדש, את פניני לקוטי באוריו והגהותיו על הזוה"ק (כפי אשר העלה ה' בידי להשיגם) אשר יגיהו ויפיקו נגה זהרו לכל מעין, ונוצר תאנה יאכל פריה, ומקום שיפול העץ שם יהו (כמשרז"ל). וקראתים בשם נפש דוד, על פי מאמר רז"ל אין עושין נפשות כו' שדבריהם הם זכרונם. לזכר עולם יהיה צדיק. וזכותו יגן עלינו ש"ב. המ"ל ש"ל שמואל לוריא(?).


ראו גם עריכה
  1. ^ החלוקה של ספר בראשית לשני חלקים נוצרה כאן בויקיטקסט עקב סיבה טכנית ואינה נמצאת במהדורת הספר המקורי - ויקיעורך
  2. ^ נדפסו בדפוס וילנא בסוף השמטות ספר בראשית בעמוד 18 או (ט:). נמצא בקובץ ה-PDF שבידי בעמוד 230 - ויקיעורך