זהר חלק ג רעב א


דף רעב א

זהר


רעיא מהימנא

פתח ואמר ועשית שלחן עצי שטים וגו' (שמות כה, כג), תא חזי, מנהגין טבין ושפירן הוו נהגי מארי דסעודתא דמלכא לאחזאה דאינון מבני פתורא דמלכא, חד רברבא מבני סעודתא נטיל ידוי בזמנא דייעלון לסעודתא להסב גדול מסב בראש, תניינא תחותיה ותליתאה תחות תניינא, ואלין אתקריאו ג' מטות, לקבל תלת אבהן ולקבל כהנים לוים וישראלים, מכאן ואיך לית לון סדר אלא כל הקודם זוכה.