זהר חלק א א א

דפים אחרים ברחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה

הדף באתרים אחרים: באתר "ספריא"

דף א א

הקדמת הזהר

פתיחת רבי חזקיה

רבי חזקיה ‏[1] פתח, כתיב (שיר השירים, ב) כשושנה בין החוחים, מאן שושנה? דא כנסת ישראל, (בגין דאית שושנה ואית שושנה). מה שושנה דאיהי בין החוחים אית בה סומק וחוור, אוף כנסת ישראל אית בה דין ורחמי. מה שושנה אית בה תליסר עלין, אוף כנסת ישראל אית בה תליסר מכילן דרחמי דסחרין לה מכל סטרהא.

אוף "אלהים" דהכא - משעתא דאדכר אפיק תליסר תיבין לסחרא לכנסת ישראל ולנטרא לה.

ולבתר אדכר זמנא אחרא. אמאי אדכר זמנא אחרא? בגין לאפקא חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה ואינון חמש אקרון ישועות, ואינון חמש תרעין. ועל רזא דא כתיב (תהלים קטז, יג) "כוס ישועות אשא" - דא כוס של ברכה. כוס של ברכה אצטריך למהוי על חמש אצבען ולא יתיר, כגוונא דשושנה דיתבא על חמש עלין תקיפין, דוגמא דחמש אצבען. ושושנה דא איהו כוס של ברכה.

מ"אלהים" תניינא עד "אלהים" תליתאה - חמש תיבין. מכאן ולהלאה - אור דאתברי ואתגניז ואתכליל בברית. ההוא דעאל בשושנה (ס"א דא) ואפיק בה זרעא, ודא אקרי "עץ עושה פרי אשר זרעו בו", וההוא זרע קיימא באות ברית ממש.

וכמה דדיוקנא דברית אזדרע בארבעין ותרין זווגין דההוא זרעא - כך אזדרע שמא גליפא מפרש במ"ב אתוון דעובדא דבראשית:

פתיחת רבי שמעון

"בראשית" -- רבי שמעון פתח, (שיר ב יב) הנצנים נראו בארץ, הנצנים דא עובדא דבראשית נראו בארץ, אימתי ביום השלישי, דכתיב ותוצא הארץ, כדין נראו בארץ. עת הזמיר הגיע דא יום רביעי, דהוה ביה זמיר עריצים, מארת חסר, וקול התור דא יום חמישי, דכתיב ישרצו המים וגו' למעבד תולדות. נשמע דא יום ששי, דכתיב נעשה אדם, דהוה עתיד למקדם עשיה לשמיעה, דכתיב


  1. ^ נ"א, רבי אלעזר, וכ"ה בזהרי חמה ובנסחת ארץ ישראל