התורה והמצוה על שמות כג טז


פירוש מלבי"ם על מכילתא על שמות כג טז:

רכה. וחג הקציר . הלא ענין שלש רגלים נתבארו במקומם, וגם ענין זה נשנה בפר' תשא. רק פה בא להוציא ממה שיעלה על הלב, אחר שבשביעית אין קציר ואין אסיף, לא יעשו המועדות שתלויות בקציר ובאסיף. לכן למד שינהגו גם בשביעית, כי כל הענין מדבר בשנת השביעית.קיצור דרך: mlbim-jm-23-16