מכילתא על שמות כג טז


רכה. וחג הקציר בכורי מעשיך נאמר שלש רגלים בשביעית, שלא יסתרסו שלש רגלים ממקומן


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כג טז - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-23-16